SMS ແບັງຄິງ
 
ຄຸນລັກສະນະ:
            BCEL – SMS Banking ໃຫ້ບໍລິການສອບຖາມ ແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆກ່ຽວ ກັບການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ​ເຊັ່ນ: ກວດ​ສອບ​ຍ​ອ​ດ​ເງິນ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ, ​5 ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລ້າ​ສຸດຂອງ​ບັນຊີຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລະສົ່ງ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທຸກໆ​ວັນການ. 
 
ສົ່ງ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ​ເມື່ອບັນຊີ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ:
     ​​ເມື່ອ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊັ່ນ: ຝາກ ຫຼື ​ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ ​ຫຼື ​ຖອນ ຫຼື ​ໂອນ​ເງິນ​ອອກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ທາງ​ທະນາຄານ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຝາກ ຫຼື ​ໂອນເຂົ້າ ຫຼື ຈຳນວນ​​ເງິນ​ທີ່​ຖອນ ຫຼື ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ໂອນ​ອອກ​ຈາກ​ບັນຊີ ພ້ອມກັບ​ຍອດ ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ໃຫ້​ກັບ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີດ້ວຍ ຂໍ້ຄວາມ​ສັ້ນໆຜ່ານ​ທາງ​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື​ທີ່​ທ່ານ​​ໄດ້ ລົງທະບຽນ​ເບີ​ໂທລະສັບ​ກັບ​ທະນາຄານ.​ ​​
 
ສອບ​ຖາມຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ:
     ທ່ານ​ສາມາດ​ກວດສອບ​ຖາມ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ສອບ​ຖາມ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ກຳໜົດ.
​ຖາມ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 5 ລາຍການ​ລ້າ​ສຸດ​ໃນ​ບັນຊີ: 
ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບັນຊີ​ຄືນ​ຫຼັງ​ໄດ້​5 ​ລາຍ ການລ້າສຸດໄດ້ຢ່າງສະດວກທຸກທີ່ ທຸກເວລາ.
ສອບ​ຖາມ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​: 
                  ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ອັດຕາແລກປ່ຽນລ້າສຸດຂອງທະນາຄານໄດ້​ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ສອບ​ຖາມ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ກຳໜົດ.
ສົ່ງ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທຸກ​ໆວັນ​ການ: 
-       ທ່ານເປັນບໍລິການສົ່ງຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ທຸກໆວັນການແບບອັດຕະໂນມັດໃນເວລາ 8:30-9:00.
-       ທຸກໆທ່ານທີ່ມີໂທລະສັບມືຖືສາມາດລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບ ເພື່ອຮັບຮັບຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້ກັບ ທຸກໜ່ວຍບໍລິການ ແລະສາຂາຂອງ ທຄຕລ.
 
ວິທີ​ນຳ​ໃຊ້:
ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສົ່ງ​​​ຟອມ ​ແລະ​ເອກະສານ​ສະໝັກ​ນໍາ​ໃຊ້ ໂມບາຍແບັງຄິງຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ລໍຖ້າ​ຮັບ​ການ​ອະນຸມັດຈາກ​ທາງ​ທະນາຄານ​ດັ່ງ​ນີ້: ຖ້າ​ຍື່ນ​ເອກະສານ​ທີ່ ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ພາຍ​ໃນ 1 ວັນ​ການ, ​ຖ້າ ຍື່ນ​ເອກະສານ​ທີ່ ສາ​ຂາ ​ແລະ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ພາຍ​ໃນ 2 ວັນ​ການ.
ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ທະນາຄານ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຍິນດີຕ້ອນ ຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ບໍລິການ ພ້ອມທັງຄູ່ມືການນໍາໃຊ້.
ກໍລະນີທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມ ຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 
ສອບຖາມຍອດເຫຼືອຂອງທຸກໆບັນ ຊີເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ກະແສລາຍວັນ
ພິມ  CASA ສົ່ງເບີ 1444
ສອບຖາມຍອດເຫຼືອຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ກະແສລາຍວັນໃດໜຶ່ງ
ພິມ  BALS [ຍະຫວ່າງ]<ເລກບັນຊີ>[ຍະຫວ່າງ]<ລະຫັດສາຂາ>ສົ່ງເບີ 1444
ການສອບຖາມຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ທີ່ຜ່ານມາ(5 ລາຍການເຄື່ອນ ໄຫວລ່າສຸດ).
ພິມ  TXNS[ຍະຫວ່າງ]<ເລກບັນຊີ>[ຍະຫວ່າງ]<ລະຫັດສາຂາ>ສົ່ງເບີ 1444
ການສອບຖາມຍອດເຫຼືອຂອງທຸກໆບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ.
ພິມ  TDSM ສົ່ງເບີ 1444
ການສອບຖາມຍອດເຫຼືອຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໃດໜຶ່ງ.
ພິມ  TDQS [ຍະຫວ່າງ] <ເລກລະຫັດລູກຄ້າ>[ຍະຫວ່າງ]<ເລກບັນຊີ>[ຍະຫວ່າງ]<ລະຫັດສາຂາ>ສົ່ງເບີ 1444
ການສອບຖາມຍອດເຫຼືອບັນຊີເງິນກູ້
 
ພິມ  LNIS[ຍະຫວ່າງ]<ເລກບັນຊີ>[ຍະຫວ່າງ]<ລະຫັດສາຂາ>ສົ່ງເບີ 1444
ສອບຖາມອັດຕາແລກປ່ຽນ.
ພິມ  FERI[ຍະຫວ່າງ]<ລະຫັດສະກຸນເງິນທີ່ມີ>[ຍະຫວ່າງ] <ລະຫັດສະກຸນເງິນທີ່ຕອ້ງການ>ສົ່ງເບີ 1444
 
 
 
ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:
-        ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ, ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ, ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກປະຈຳ ​ແລະ​ບັນຊີ​ເງິນ​ກູ້​ຢູ່​ ທຄຕລ.
-       ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງຈ່າຍ ຫຼື​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ມອບ​ສິດ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງຈ່າຍ​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
-       ຕ້ອງ​ຍິນ​ຍອມ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ​ຂໍ້​ກໍາໜົດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຖືກ ຕ້ອງ​ ​ແລະ​ຊັດ​ເຈນ​ໃນ​ແບບ​ຟອມຂໍ​​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການຂອງ​ທະນາຄານ
-       ກໍລະນີ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງ​ຈ່າຍມອບ​​ໃຫ້​ຜູ້​ຕ່າງ​ໜ້າ​ມາ​ພົວພັນ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ ຕ້ອງ​ມີ​​ໃບ​ມອບ​ສິດ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ.
-       ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະຈໍາຕົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ, ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະຈໍາຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ມອບ​ສິດ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ມອບ​ສິດ(​ໃນ​ກໍລະນີ​ມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ບຸກຄົນ​ອື່ນ​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ນີ້) ສໍາເນົາ​​ເອກະສານ​ທັງ​ໝົດ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໝົດ​ອາຍຸ.
 
ສະໝັກ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ:
ທ່ານ​ສາມາດສະໝັກ ​ແລະ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໄດ້​ທີ່​ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່, ໜ່ວຍ​ບໍລິ ການ ​ແລະ​ສາຂາ​ຂອງ ທຄຕລ ຫຼື​ທ່ານ​ສາມາດ​ດາວ​ໂລດ ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ​ແລະ​ເອກະ ສາ​ນປະກອບ​ການ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ໄດ້​ທີ່:http://www.bcel.com.la/la/DownloadItem.aspx?DownloaddeptID=1.
 
ຄ່າສະໝັກລົງທະບຽນນຳໃຊ້
 ບໍ່ເກັບ
ບັນຊີຝາກປະຫຍັດ (ສົ່ງຂໍ້ຄວາມອັດຕະ ໂນມັດທຸກການເຄື່ອນ ໄຫວບັນຊີ )
10.000 ກີບ/ເດືອນ/ບັນຊີ
ບັນຊີຝາກປະຫຍັດ ( ສອບຖາມຂໍ້ມູນການ ເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ )
10.000 ກີບ/ເດືອນ/ບັນຊີ
ບັນຊີຝາກກະແສລາຍວັນ ( ສົ່ງຂໍ້ ຄວາມອັດຕະໂນມັດທຸກການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ )
10.000 ກີບ/ເດືອນ/ບັນຊີ
ບັນຊີຝາກກະແສລາຍວັນ ( ສົ່ງຂໍ້ ຄວາມສອບຖາມການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ )
10.000 ກີບ/ເດືອນ/ບັນຊີ
ສົ່ງ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທຸກໆ​ເຊົ້າ ​ແບ​ບອັດຕະ​ໂນ​ມັດ
10.000 ກີບ/ເດືອນ/ບັນຊີ
ຖ້າທ່ານມີຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ກະລຸນາພົວພັນຂໍແບບຟອມລົງທະບຽນຂໍນຳໃຊ້ບໍລິການ BCEL-Mobile Banking ກັບທະນາຄານພວກເຮົາ.
ໂທລະສັບ:
(856-021) 264957, 264958, 264959, (856-021) 213200-609, (856-21) 213200-623
ອີເມວ: