ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ເງິນປັນຜົນ | ທຄຕລ

ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ


ປີ ເງິນປັນຜົນຕໍ່ຮຸ້ນ (ກີບ)
ເງິນປັນຜົນ ຫັກອາກອນລາຍໄດ້ 10% ຫລັງອາກອນ
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2016 614.00 - -
ລວມໝົດປີ 2016 614.00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2015 173.00 - -
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2015 219.00 - -
ລວມໝົດປີ 2015 392.00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014 360.00 - -
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2014 234.00 - -
ລວມໝົດປີ 2014 594.00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2013 405.00 - -
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2013 380.00 - -
ລວມໝົດປີ 2013 785.00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2012 436.00 43.60 392.40
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2012 443.00 44.30 398.70
ລວມໝົດປີ 2012 879.00 87.90 791.10
2011 776.58 77.66 698.92
ລວມໝົດປີ 2011 776.58 77.66 698.92


ໝາຍເຫດ:

- ສໍາລັບປີ 2011 ແມ່ນໝົດປີປັນຜົນຄັ້ງດຽວ

- ສໍາລັບປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນເງິນປັນຜົນ