ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ປະຈຳໄຕມາດ 3 ປີ 2017

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017

(538.0 KB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ

ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2017

ວັນທີ 31/10/2017

(566.0 KB)

ບົດຂ່າວ ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທະນາຄານການຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ວ່າດ້ວຍເປີດການນຳໃຊ້ ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 30 ຕູລາ 2017

(308.0 KB)

ປະກາດ

ທຄຕລ ແຈ້ງປິດບໍລິການລະຫວ່າງວັນທີ 05-09/10/2017

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2017

(673.0 KB)

ບົດຂ່າວ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານໄລຍະ 2017-2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2017

(390.0 KB)

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ເຄື່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ແລະ ລະບົບຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມຜູ້ໂດຍສານ, ພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ ທີ່ດ້ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1

ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ກົມພາສີອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017

(803.0 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ປະຈຳໄຕມາດ 2 ປີ 2017

ວັນທີ 23-24 ສິງຫາ 2017

(217.0 KB)

ການປ່ຽນແປງສັດສ່ວນຖືຄອງຮຸ້ນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017

(421.0 KB)

ກຳນົດມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ (Record date)

ເພື່ອກຳນົດສິດໃຫ້ແກ່ຜຸ້ຖືຮຸ້ນລາຍເດີມ ແລະ ຂຶ້ນເຄື່ອງໝາຍມື້ອະສິດ (XR)

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2017

(439.0 KB)

ຊົມເຊີຍລາງວັນ

ທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນແຫ່ງປີ 2017

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017

(667.0 KB)