ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທົ່ວລະບົບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ປະຈຳໄຕມາດ 2 ປີ 2017

ວັນທີ 23-24 ສິງຫາ 2017

(217.0 KB)

ການປ່ຽນແປງສັດສ່ວນຖືຄອງຮຸ້ນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017

(421.0 KB)

ກຳນົດມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ (Record date)

ເພື່ອກຳນົດສິດໃຫ້ແກ່ຜຸ້ຖືຮຸ້ນລາຍເດີມ ແລະ ຂຶ້ນເຄື່ອງໝາຍມື້ອະສິດ (XR)

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2017

(439.0 KB)

ຊົມເຊີຍລາງວັນ

ທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນແຫ່ງປີ 2017

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017

(667.0 KB)

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄຳ ຈຳກັດ

ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT)

ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2017

(475.0 KB)

ບົດຂ່າວ

ງານນຳສະເໜີຂໍ້ມູນແກ່ນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນຮູບແບບ RO/PO

ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2017

(474.0 KB)

ໜັງສືຊວນຊື້

ການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນຂອງ ທຄຕລ

ເປິດເຜິີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2017

(15.0 MB)

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ເປິດເຜິີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2017

(2.0 MB)

ມະຕິຕົກລົງ ສະພາບໍລິຫານ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ວັນ​ທີ 19 ກໍລະກົດ /2017

(473.0 KB)

ບົດຂ່າວ ພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນ (RO/PO)

ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ (ບລຈ) ຈຳກັດ

ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017

(376.0 KB)