ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ | ທຄຕລ

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ ບັດສາກົນ

(151.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະພາຍໃນປະເທດ

(254.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ SMS Banking

(129.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ Smart Tax

(133.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ BCEL One

(140.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/02/2018

ຄ່າບໍລິການເງິນຝາກ

(253.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

(254.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

(202.0 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການບັດ Pay Card

(125.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ບໍລິການບັດເຄຣດິດ JCB

(144.0 KB)