dddddddd

ຊົມເຊີຍລາງວັນດີເດັ່ນ 2016

1. ລາງວັນທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນແຫ່ງປີ

(ຫຼື Domestic Retail Bank of The Year)

2. ລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການໃຫ້ບໍລິການແບບອອນໄລ

(ຫຼື Online Banking Initiative of The Year)