ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ບໍລິການອື່ນໆ ບໍລິການອື່ນໆ | ທຄຕລ


ຄຸນລັກສະນະ

1. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີໃໝ່

1.1 ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ:

   1. ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ:

 • ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼືບັດປະຈໍາຕົວຕ່າງດ້າວຖາວອນ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 1 ເດືອນ)
 • ປື້ມສໍາມະໂນຄົວຄົນລາວ (ຕ້ອງມີຮູບຕິດ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບຈາກ ປກສ)
 • ປື້ມສໍາມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ (ຕ້ອງມີຮູບຕິດ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບຈາກ ປກສ)
 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງ​ຄົນ​ລາວ ( ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 6 ເດືອນ)
 • ບັດພະນັກງານບໍານານ
 • ບັດປະຈໍາຕົວທະຫານ / ຕໍາຫລວດ
 • ໜັງສືສຸດທິພ​ຣະ​ສົງ (ບັດປະຈໍາຕົວພຣະສົງ)

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້

 2. ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ:

 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ບໍໜົດອາຍຸກ່ອນ 6ເດືອນ)  ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay Permit) ທີ່ອອກໂດຍກົມຕໍາຫຼວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 1 ເດືອນ)
 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 6 ເດືອນ) ແລະ ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ທີ່ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 1 ເດືອນ) ຫຼືໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງ ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັດນັກການທູດ ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
 • ກໍລະນີ ບຸກຄົນລາວທີ່ຖືສັນຊາດຕ່າງປະເທດ ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ແລະ ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຕ້ອງໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາ ທີ່​​ເປັນ​ຄົນ​ລາວ ມີ​ພູມລຳ​ເນົາອາ​ໄສຢູ່ລາວ ເຮັດ​ໃບຢັ້ງຢືນສາຍຍາດ ແລະ ໜັງ​ສືຄໍ້າປະກັນການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຕາມແບບຟອມໜັງສືຄໍ້າປະກັນຂອງ ທຄຕລ ທີ່​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະໄລຍະເຊິ່ງຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາຕ້ອງມາເຊັນໜັງສືດັ່ງກ່າວຊ້ອງໜ້າກັບ ທຄຕລ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາອາ​ໄສ​ຢູ່ເຊັນຢັ້ງຢືນພ້ອມປະທັບກາ.
 • ກໍລະນີ ບຸກຄົນຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ແຕ່ງ​ງານ​ກັບ​ຄົນ​ລາວ ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ແລະ ບັດອະນຸຍາດ ເຮັດວຽກ (Work permit) ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນການແຕ່ງງານ ຫຼື ທະ​ບຽນສົມ​ລົດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີໃບຄໍ້າປະກັນການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຈາກຄູ່ສົມລົດ ທີ່ມາເຊັນໜັງສືດັ່ງກ່າວຊ້ອງໜ້າກັບ ທ​ຄ​ຕ​ລ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ຄູ່ສົມລົດອາ​ໄສ​ຢູ່ເຊັນຢັ້ງຢືນພ້ອມປະທັບກາ.
 • ສໍາລັບ ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ, ບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢູ່​ທີ່​ແນ່ນອນ, ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit), ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit), ຜູ້ທີ່ VISA ເຂົ້າ​ມາ ສ​ປ​ປ ລາວ ແບບ​ຊົ່ວ​ຄາວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້.

 

1.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ:

 1. ບັນຊີລັດຖະບານ:
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຈາກກະຊວງ , ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກາປະທັບ)
 • ໃບສະເໜີຂໍ​ເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ໃຫ້​ກະ​ຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງ (ຈາກຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດສູນກາງ ກະຊວງການເງິນທີ່​ສະ​ເໜີ​ຫາທະ​ນາ​ຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຈາກກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກາປະທັບ;
 • MOU ຫຼື ສັນ​ຍາ ໂຄງການທີ່ເຊັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
 • ໃບສະເໜີຂໍ​ເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ໃຫ້ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບ​ກະ​ຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງ (ຈາກຄັງເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດສູນກາງ, ກະຊວງການເງິນ ທີ່​ສະ​ເໜີ​ຫາທະ​ນາ​ຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງພາກສ່ວນວັດ ຫຼື ອົງການພຸດທະສາດສະໜາ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກາປະທັບ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງພາກສ່ວນອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອຳນາດການປົກຄອງຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກາປະທັບ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກາປະທັບ)
 • ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດໍາເນີນອົງການ (Operation permit)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງອົງການ ຫຼື ໃບແຈ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ (ທີ່ເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ກາປະທັບ ຈາກກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບຄົນລາວ ຫຼື ຄົນ ຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1 )
 1. ບັນຊີໂຄງການຂອງອົງການສາກົນ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດໍາເນີນອົງການ (Operation permit)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງອົງການ ຫຼື ໃບແຈ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ (ທີ່ເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ກາປະທັບ ຈາກກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • MOU ຫຼື ສັນ​ຍາ ໂຄງການທີ່ເຊັນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງສະຖານທູດ ແລະ ກົງສຸນ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຫຼື ອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສະຖານທູດ / ກົງສຸນ  (ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

 

 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນ ອອກ​ໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ
 • ໃບທະບຽນສະຖາບັນການເງິນສາກົນ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຊຂໍ້ 1.1)
 1. ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (ມີສໍານັກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ) ທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ:
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • MOU ຫຼື ສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານ ທີ່ຈະມາເປີດບັນຊີນຳ
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ບັນຊີຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ:
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ລັດວິສາຫະກິດ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ພາກສ່ວນຮຸ້ນສ່ວນລັດ-ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່:

ປະກອບມີ: ກຸ່ມການຜະລິດ, ກຸ່ມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ກຸ່ມການປະມົງ, ກຸ່ມການບໍລິການ, ສະມາຄົມ,ສະຫະກອນ, ກອງທຶນມູນລະນິທິ, ກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ອື່ນໆ. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີມີດັ່ງນີ້:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເອກະສານສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ/ກຸ່ມ/ສະຫະກອນ/ກອງທຶນ (ຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

14. ວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທ

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

15. ບໍລິສັດສໍາປະທານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ພ້ອມ​ກາ​ປະ​ທັບ)
 • ໃບທະບຽນສໍາປະທານ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ​
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

16. ສະຖາບັນການເງິນ:

 • ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນອອກໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ມິກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

17. ທະນາຄານທຸລະກິດ (ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ສ ປປ ລາວ)

 • ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດອອກໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນທະນາຄານ (ທີ່ມິກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງຫຼື ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່

ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດເປີດບັນຊີໃໝ່ (ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບລູກ​ຄ້າ​ນິຕິບຸກຄົນ, ກະຊວງ ​ແລະ ອົງການຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານທີ່​ມີ​ຄວາມສະດວກ, ໝັ້ນ​ໃຈ, ປ​ອດ​ໄພ ​ໃນ​ການ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ, ປະຢັດແຊັກ, ປະຢັດເວລາໃນການໂອນ

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ໄດ້​ຮັບ

 • ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ແຊັກ​ໄດ້​​ແບບ​ບໍ່​ຈຳກັດ​ວົງ​ເງິນ​​ ແລະ ສາມາດສັ່ງໂອນຈາກບັນຊີໜຶ່ງເຂົ້າຫາຫຼາຍບັນຊີໄດ້
 • ລູກຄ້າມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພໃນການໂອນ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມາຖອນເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອ​ນໍາ​ໄປເບີກ ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້​ແກ່ພະນັກງານ
 • ພະນັກງານ​ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄົບ​ຖ້ວນຈຳນວນຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ ຫຼື​ ເງິນ​ເດືອນ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ບໍລິສັດ​ ຫຼື​ ອົງການ​ຈ່າຍ​ໃຫ້
 • ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພໃນການໂອນ-ຖອນໄດ້ທຸກສາຂາ ​ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ
 • ສາມາດ​​ໂອນ​ເງິນ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ລະບົບ Internet Banking ຂອງ ທຄຕລ​ ໄດ້

ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຜູ້​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ທະນາຄານ​ຕ້ອງ​ມີບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຫຼື ບັນຊີ​ເງິນ ຝາກປະຢັດນໍາ ທຄຕລ
 • ຄ່າທຳນຽມ​ໃນການໂອນເງິນເດືອນຜ່ານ​ລະບົບ ທຄຕລ​ ສະ​ເພາະ​ບັນຊີ​ຂອງ ທຄຕລ (ບັນຊີຂອງລັດຖະກອນ) ແມ່ນ​ບໍ່​ມີຄ່າ​ທຳນຽມ
 • ກໍລະນີ​ຕ້ອງການ​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນຕ້ອງປະກອບ​ແບບ​​ຟອມມອບແຊັກຂອງ​ ທຄຕລ
 • ຕ້ອງມີເອກະສານ ​ແລະ file ​ຂໍ້​ມູນລາຍຊື່ ​ແລະ ​ເລກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກຂອງພະນັກງານຜູ້ທີ່​ຈະ​ຮັບເງິນເດືອນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍເຊັນຂອງຜູ້ມີສິດເຊັນອະນຸມັດ​ໃນ​ບັນຊີ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ທະນາຄານທຸກ​ຄັ້ງ (ກໍລະນີ​ໂອນ​ຜ່ານ​ Counter ບໍລິການຂອງ ທະນາຄານ)

1. ບໍລິການອອກປື້ມແຊັກ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ບໍລິການອອກປື້ມແຊັກ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ນໍາໃຊ້ເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີເງິນຝາກເຊັ່ນ: ຖອນເງິນສົດ, ໂອນເງິນ, ສໍາລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການ​ບໍລິການອື່ນໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າດ້ວຍການຂຽນແຊັກ ເພື່ອສັ່ງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຄົນອື່ນ

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງຂຽນ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ປື້​ມ​ແຊັກຕາມ​ແບບ​ຟອມຂອງ ທຄຕລ ລະບຸຈໍາ​ນວນ​ປື້​ມ​ແຊັກ​ທີ່​ຕ້ອງການ, ລົງ​ວັນທີ ​ແລະ ​ເຊັນ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທ່ີ່ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່

 

2. ໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງ (Dishonored Check)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະເພດຕ່າງໆ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ນໍາໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນເງິນໃນບັນຊີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ສັ່ງຈ່າຍແຊັກໃນກໍລະນີເງິນໃນບັນຊີບໍ່ພຽງພໍ

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ:

 • ທະນາຄານ​ຈະອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ (​ແຊັກ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ) ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຕາມ​ການສະ​ເໜີຂອງ​ລູກຄ້າເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານກົດ​ໝາຍ.
 • ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບອອກໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງຕ້ອງ​ໄດ້ກວດກາ​ເງື່ອນ​ໄຂຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງຄົບ​ຖ້ວນຂອງ​ແຊັກ, ກວດກາຈຳ​ນວນ​ເງິນໃນບັນຊີລູກຄ້າທີ່ສັ່ງ​ຈ່າຍເເຊັກ, ກໍລະນີເງິນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງພໍແທ້ ພະນັກງານ​ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ​ກໍ່​ຈະ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ 10.000 ກີບ/ຊຸດ.
  (ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

3.ແຊັກ​ເງິນສົ​ດ (Cashier Cheque) 

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ແຊັກ​ເງິນສົ​ດ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ສະດວກ​ ໝັ້ນ​ໃຈ ປ​ອດ​ໄພ ​ໃນ​ການ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ໄດ້​ຮັບ

 • ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ແຊັກ​ໄດ້​​ແບບ​ບໍ່​ຈຳກັດ​ວົງ​ເງິນ
 • ສາມາດ​ນໍາ​​ແຊັກ​​ເງິນສົດ​ໄປ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​​ໄດ້​ກັບ​ທຸກ​ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ, ສາມາດ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ ພາສີ-ອາກອນ​ ​ແລະ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້
 • ສາມາດ​ນໍາ​​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ປະມູນຂອງ​ໂຄງການ​ໄດ້
 • ​ແຊັກ​​​ມີຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ ​​​ໂດຍ​ຜູ້​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ສາມາດ​ລະບຸ​ຊື່, ​ເລກບັນຊີຂ​ອງຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ໃສ່​ໃນ​ແຊັກ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ວ່າການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ ແທ້

ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງປະກອບ​ແບບ​​ຟອມ​ໂອນ​ເງິ​ນພາຍ​ໃນ​ຂອງ ທຄຕລ
 • ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ຊື້​ແຊັກ​ເງິນສົດ​ກັບ​ທະນາຄານ​ໂດຍການ​ຈ່າຍ​ເງິນສົດ ຫຼື ຫັກ​ໃນ​ບັນຊີ​​ເງິນ​ຝາກຂ​ອງລູກ​ຄ້າ.
 • ກໍລະນີລູກຄ້າມີເງິນຝາກນໍາ ທຄຕລ ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັນຊີ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັນຊີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ການອອກໃບແຈ້ງມີ (ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້)
 • ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການ​ອອ​ກ​ແຊັກ 15.000 ກີບ /​​ 2​ ໂດ​ລາ / 60 ບາດ ​ຕໍ່ແຊັກ

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

4.ແຊັກຕ່າງທະນາຄານ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ແຊັກ​ຕ່າງ​ທະນາຄານ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ສໍາລັບແຊັກ​ເງິນສົດ​ ຫຼື ແຊັກລູກ​ຄ້າທີ່​ໄດ້​ຢັ້ງຢືນ (VISA) ມາ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ອື່ນໆ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ແມ່ນ​ແຊັກທີ່ມີ​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີຖືກຕ້ອງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ເຊິ່ງລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ນໍາ​ມາ​ມອບ​ ຫຼື ໂອນເຂົ້າບັນຊີຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ລະບຸ​ຢູ່​ໜ້າ​ແຊັກ​ໄດ້​ໂດຍ​​ບໍ່​ຈຳ​ ເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດ​​ເຂົ້າມາມອບຢູ່​ທະນາຄານ, ​​​ມີຄວາມສະດວກ ​ແລະ ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ສັ່ງຈ່າຍ​ເງິນທຸກ​ຄັ້ງ.
 • ສະ​ເພາະ ວັນ​ສຸກ ​ແລະ ທ້າ​ຍ​ເດືອນ ຈະ​ເກັບ​ຊື້​ເຄິ່ງມື້​ຄື: 8:30-12:00 ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຈະ​ສົ່ງ​ແຊັກ​​ໄປ​ຮຽກ​ເກັບ​ຢູ່​ສູນ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ BOL ​​ເວລາ 13:30ໂມງ.

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ

ທີ່​ໄດ້​ຮັບ

 • ມີ​ຄວາມສະດວກ, ໜັ້ນ​ໃຈ ​ແລະ ປ​ອດ​ໄພ ​​ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້. ​​​
 • ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​​ຖອນເງິນສົດຈາກ​ທະນາຄານ​ໜຶ່ງ ​ເພື່ອ​ນໍາ​​ໄປ​ມອບ​ອີກ​ທະນາຄານ​ໜຶ່ງ.

ເງື່ອນ​ໄຂ

​ການໃຊ້​ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງ​ຂຽນ​ແບບ​​ຟອມມອບ​​ແຊັກ​​ຂອງ ທຄຕລ ໂດຍໂອນເຂົ້າບັນ​ຊີ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ຕາມໜ້າ​ແຊັກ.
 • ​​ແຊັກ​ມີ​ສະພາບ​ສົມບູນບໍ່​ເປື້ອນ, ບໍ່ຈີກຂາດ, ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປັນ​ໂຕໜັງສື ​ແລະ ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປັນ​ໂຕ​ເລກ ຕ້ອງ​ຊັດ​ເຈນ, ວັນ​ທີ​ເທິງໜ້າ​ແຊັກຕ້ອງຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ບໍ່​ໃຫ້ຂຽນຕົວ​ເລກ​ວັນ​ທີ​ແບບຫຍໍ້, ພາສາ​ທີ່​​ໃຊ້ຂຽນ​ເທິງ​ໜ້າ​​ແຊັກ ຕ້ອງ​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ, ພາສາ​ຝຣັ່ງ ​ແລະ ພາສາອັງກິດ​ (ຕາມ​ດຳລັດ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແຊັກ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ​ແຈ້ງ​ການ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ)
 • ສໍາລັບແຊັກສ່ວນຕົວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານທີ່ຕົນເອງມີບັນຊີເງິນຝາກນໍາ, ຖ້າເປັນແຊັກເງິນສົດທີ່ ທະນາຄານອອກ​ໃຫ້ ສາມາດຮັບໄດ້ໂດຍຕ້ອງກວດລາຍເຊັນທີ່ທະນາຄານນັ້ນໆ ໄດ້ຝາກໄວ້ນໍາ ທຄຕລ.
 • ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການມອບ​ແຊັກ (ຕາມ​ລະບຽບ ທຄຕລ  ວາງ​​ອອກ​ໃນແຕ່ລະ​ໄລຍະ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ໃບຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະເພດຕ່າງໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢັ້ງຢືນການປະມູນໂຄງການ, ການສໍາພາດ, ການຂໍທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນປະກອບ​ມີ: ​

 • ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງຂຽນ​ໃບສະ​ເໜີ​ຂໍ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນຕາມ​ ແບບ​ຟອມຂອງ ທຄຕລ ​ແລະ ​ເຊັນ​ຢັ້ງຢືນ ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ແບບຟອມ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ​ 20.000 ກີບ / 2 ໂດ​ລາ / 80 ບາດ / 20 ຢວນ ຕໍ່​ຫົວ.
  (ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ໜັງສືກວດສອບບັນຊີ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະເພດຕ່າງໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ນໍາໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວເງິນໃນບັນຊີຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບບັນຊີ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ແກ່​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ (ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ​ຕ່າງປະ​ເທດ):

 • ອົງການກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​​ສົ່ງ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີທີ່​ ເຈົ້າຂອງບັນຊີເຊັນ​ຢັ້ງຢືນ​ໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ​ເພື່ອແຈ້ງຈຸດປະສົງອະນຸຍາດໃຫ້ ທຄຕລ ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​​ບັນຊີເງິນຝາກ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ ໃຫ້​ແກ່​ອົງການກວດສອບບັນຊີ.
 • ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງກວດກາລາຍເຊັນ ອະນຸມັດຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີ ຢູ່ໃນໃບສະເໜີ  ທີ່ເປັນສະບັບຕົ້ນ ຖ້າຖືກຕ້ອງກໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມການ ສະເໜີ ຂອງອົງການກວດສອບບັນຊີໄດ້.
 • ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ອອກໜັງສືກວດສອບໃຫ້ອົງການກວດສອບພາຍ​ໃນ​ປະເທດ: 50.000ກີບ, 6 ​ໂດ​ລາ, 200 ບາດ, 50ຢວນ/ຊຸດ.

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ບໍລິການລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ ຕາມເທດສະການ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ. 

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນອີກການບໍລິການໜຶ່ງ ຂອງ ທຄຕລ ເຊິ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ ເທດສະການ, ງານປະເພນີ ແລະ ງານສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຝາກ -ຖອນ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຖືເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ໃນການເຮັດທຸລະກຳການຊໍາລະສະສາງ, ໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ພາຍ ໃນງານ ລະຫວ່າງ ທ່ານຜູ້ຊື້ ກັບ ຜູ້ຂາຍ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ທັງເປັນ ການຫຼຸດຂັ້ນຕອນ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຂອງທ່ານທັງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍໄປໃນ ຕົວ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍໄດ້ຮັບໂອກາດທາງທຸລະກິດສູງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
 • ດ້ວຍລົດບໍລິການເຄື່ອນທີ່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບຕູ້ ATM ທີ່ ເຊື່ອມແບບອອນລາຍກັບທົ່ວລະບົບ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີກຖອນເງິນໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດບັນຊີໃໝ່, ບໍລິການ ATM, ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ເປີດບັດ VISA, ອອກບັດ ATM, ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອີແບັງຄິງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.
 • ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມສ່ຽງໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ສ້າງກາລະໂອ ກາດທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນງານໂດຍທາງທະນາຄານຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກຳຊໍາລະສະສາງໃຫ້ທ່ານ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າມາໃນງານ, ທ່ານສາມາດ ຝາກ-ຖອນ, ແລກປ່ຽນເງິນໄດ້ສະດວກ. 

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 
 •  ພຽງແຕ່ທ່ານລະບຸຄວາມຕ້ອງການປະເພດທຸລະກໍາກັບພະນັກງານ ທຄຕລ ຕາມຈຸດບໍລິການລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່
 • ທຸກວັນຈັນ ເວລາ 9:00-15:30 ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ດອນນົກຂຸ້ມ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

Clearing

ຄຸນ​ລັກສະນະ

 • ເປັນວຽກງານ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ລະຫວ່າງ​ບັນດາທະນາຄານ​ຕ່າງໆພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ສູນຊໍາລະ​ສະສາງ ຂອງ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ໄດ້​ຮັບ

 • ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ກັບ​ວຽກງານ​ການໂອນ​ເງິນລະຫວ່າງ​ທະນາຄານ ​ແລະ ຮຽກ​ເກັບ​ເງິນ​ຄືນ​ຈາກ​ບັນດາ​ທະນາຄານ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.

ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ

 • ການຮຽກ​ເກັບ​ເງິນ​​ຮັບ​ສະ​ເພາະ​ສະກຸນ​ກີບ CLEARING, ສໍາລັບ​ແຊັກ​ຕ່າງສະກຸນປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ ສາມາດຮຽກ​ເກັບຜ່ານທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​. ​ສະກຸນ​ເງິນ ​​ໂດ​ລາ ​ແລະ ບາດ ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຮັບ​ສະ​ເພາະ​ແຊັກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງຢືນ​ ( Visa Cheque )ຈາກ​ທະນາຄານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 • ອາຍຸ​ຂອງ​ແຊັກທີ່​ຢັ້ງຢືນ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ອື່ນ​ພາຍ​ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງ​ມີ​ອາຍຸ​ບໍ່​ເກີນ 6 ​ເດືອນ, ​​ແຊັກ​ຕ້ອງມີ​ສະພາບ​ສົມບູນບໍ່​ເປື້ອນ ຫຼື ຈີກຂາດ, ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປັນ​ໂຕໜັງສື, ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປັນ​ໂຕ​ເລກຕ້ອງ​ຊັດ​ເຈນ, ວັນ​ທີ​ເທິງໜ້າ​ແຊັກຕ້ອງຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ບໍ່​ໃຫ້ຂຽນຕົວ​ເລກ​ວັນ​ທີ​ແບບຫຍໍ້, ພາສາ​ທີ່​​ໃຊ້ຂຽນ​ເທິງ​ໜ້າ​​ແຊັກຕ້ອງ​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ, ພາສາ​ຝຣັ່ງ ​ແລະ ພາສາອັງກິດ​ (ອີງຕາມ​ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແຊັກ​ ​ແຈ້ງ​ການ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ໃບແຈ້ງມີ (AVIS)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ປອດໄພໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນໄປຕ່າງທະນາຄານ ໂດຍການອອກໃບແຈ້ງມີ, ເຊິ່ງລູກຄ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດໄປກໍ່ໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ລູກຄ້າສາມາດໂອນເງິນໄດ້ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ.
 • ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຜ່ານ Internet Banking ໄດ້, ລູກຄ້າບໍ່ຈຳເປັນຖືເງິນສົດໄປທະນາຄານຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການ ມອບເງິນເຂົ້າເຊິ່ງອາດສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ​.
 • ໃບແຈ້ງມີສາມາດນໍາໄປຂຶ້ນເງິນໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າຮຽກເກັບ, ລູກຄ້າສາມາດຖືໃບແຈ້ງມີໄປເອງ ຫຼື ຈະໃຫ້ ທະນາຄານ​ເປັນ​ຜູ້​ຈັດສົ່ງໃຫ້ກໍ່ໄດ້.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ສັ່ງ​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ ຫຼື ມອບ​ເງິນສົດ​ໄດ້.
 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ແບບ​​ຟອມການໂອນ ຫຼື ມອບເງິນສົດນໍາທະນາຄານ.
 • ຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງຜູ້ມີສິດອຳນາດໃນການສັ່ງຈ່າຍ​ໃນ​ບັນຊີ (ກໍລະນີ​ມີ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ).
 • ກໍລະນີບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັນຊີຕ້ອງມີການມອບສິດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ມີສິດເຊັນສັ່ງຈ່າຍ. ຜູ້ຖືກມອບ ສິດຕ້ອງຖືບັດ​ປະຊາຊົນ, ສໍາມະ​ໂນ​ຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ.
 • ຕ້ອງລະບຸ​ຂໍ້​ມູນ​ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເຊັ່ນ: ຊື່ ​ແລະ ​ເລກ​ບັນຊີ​ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ, ຊື່ທະນາຄານ​ທີ່ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງການ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ໃຫ້.
 • ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການໂອນ​ລະຫວ່າງ​ທະນາຄານ:  15.000ກີບ /​​ 2ໂດ​ລາ / 60ບາດ/​ຕໍ່​ລາຍການ.

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ບໍລິການຊຳລະຜ່ານ Counter

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນບໍລິການທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບທ່ານໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆດ້ວຍການຫັກບັນຊີເງິນ ຝາກ ທີ່ມີຢູ່ກັບທະນາຄານ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດກໍ່ໄດ້. ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບ…ພຽງແຕ່ທ່ານນຳບິນເກັບເງິນມາທີ່ທະນາຄານ. ທ່ານ​ກໍ່​ສາມາດ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ບິນ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະ ດວກ​ຜ່ານ​ປ່ອງ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທະນາຄານ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປມາ ແລະ ຊຳລະຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຄິວໃນການຊຳລະ, ທ່ານສາ ມາດຊຳລະຜ່ານເຄືອຂ່າຍທະນາຄານທີ່ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ​ທີ່​ສຸດ, ຫາຍ​ກັງວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢຸດ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ບິນ​ຫຼາຍ​ເດືອນ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ສະໝັກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສະດວກ​ສະບາຍ ພຽງ​ແຕ່​ນຳ​ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້ ກັບ​ປຶ້ມ​ເງິນຝາກ​ກັບ ທຄຕລ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ໃສ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ໃບ​ບິນ​ຍິນ​ຍອມ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ (​ໃບ​ມອບ​ເງິນ) ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການຮັບເງິນສົດກັບທີ່

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ປອດໄພໃຫ້ແກ້ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການມອບເງິນສົດຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານໄປຮັບເງິນສົດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການເຖິງສະຖານທີ່

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ລູກຄ້າສາມາດມອບເງິນສົດໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາເງິນສົດມາມອບດ້ວຍຕົວເອງ
 • ເງິນຈະເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າທັນທີເມື່ອພະນັກງານ ທຄຕລ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຮັບເງິນສົດ

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ລູກຄ້າຕ້ອງສະເໜີມາຍັງ ທຄຕລ ເພື່ອແຈ້ງຈຸດປະສົງໃນການຂໍໃຊ້ບໍລິການ
 • ລູກຄ້າຕ້ອງ ເຊັນສັນຍາບໍລິການຮັບເງິນກັບທີ່ ທຄຕລ ກ່ອນການເຮັດທຸລະກໍາ

ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ບໍລິການ

 • ໄລຍະທາງ 10 KM ລົງມາ ເກັບ 100.000 ກີບ/ຄັ້ງ
 • ໄລຍະທາງ 10,1 KM – 15 KM ເກັບ 150.000 ກີບ/ຄັ້ງ
 • ໄລຍະທາງ 15,1 KM – 20 KM ເກັບ 200.000 ກີບ/ຄັ້ງ

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ພິມບັນຊີສໍາຮອງ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ການບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢັ້ງຢືນການປະມູນໂຄງການ, ການສໍາພາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 1. ລູກ​ຄ້າ​ ຕ້ອງຂຽນ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ບັນຊີສໍາຮອງຕາມ​ແບບ​ຟອມຂອງ ທຄຕລ ລະບຸວັນທີຕ້ອງການຂໍບັນຊີສໍາຮອງ ແລະ ລົງລາຍ​ເຊັນ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທ່ີ່ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.
 2. ກໍລະນີເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງການ​ບັນຊີ​ສໍາຮອງ​ຕ້ອງ​​ໄດ້ເຂົ້າ​ມາພົວພັນ​ ພະນັກງານ​ແທວ​ເລີ​ຢູ່​ຕາມ​ຈຸດ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ ​​ດ້ວຍຕົນເອງ​ພ້ອມທັງ​ຖື​ປື້​ມ​ແຊັກ ຫຼື ປື້​ມ​ເງິ​ນຝາກ​ປະຢັດ, ປື້​ມຝາກ​ປະຈຳ ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ພະນັກງານ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ພິມ​ບັນຊີ​ສໍາຮອງ, ຖ້າ​ເປັນບຸກຄົນ​ອື່ນ​ມາ​ແທນ​ຕ້ອງມີ​ໃບ​ສະ​ເໜີ ຫຼື ​ໃບ​ມອບ​ສິດ​ພ້ອມລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ໂດຍ​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມເງື່ອນ​ ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ແບບ​ຟອມ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.

ສັ່ງພິມ> Statement ​ເປັນພິເສດເພີ່ມເຕີມ:

 • 1​ ເດືອນ​ ຫາ  1 ປີ: 20.000ກີບ / 3 ໂດ​ລາ / 90ບາດ / 20ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ

(ບໍ່ເກີນ 20 ໜ້າ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ).

 • ​ເກີນ 1 ປີ ​ຫາ 2 ປີ : 50.000ກີບ / 7 ໂດ​ລາ / 220 ບາດ / 50 ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ
  (ບໍ່ເກີນ 20 ໜ້າ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ).
 • ​ເກີນ 2 ປີ ​ຫາ 3 ປີ : 100.000ກີບ / 13 ໂດ​ລາ / 440 ບາດ / 90 ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ
  (ບໍ່ເກີນ 30 ໜ້າ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ).
 • ເກີນ 3 ປີ ​ຫາ 4 ປີ: 200.000ກີບ / 25 ໂດ​ລາ / 880ບາດ / 180 ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ
  (ບໍ່ເກີນ 30 ໜ້າ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ).
 • ເກີນ 4 ປີ ​ຫາ 5 ປີ: 300.000ກີບ / 37 ໂດ​ລາ / 1.310 ບາດ / 260 ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ
  (ບໍ່ເກີນ 50 ໜ້າ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ).
 • ​ເກີນ 5 ປີ ​ຫາ 10 ປີ: 500.000ກີບ / 65 ໂດ​ລາ / 2.200ບາດ / 430 ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ
  (ບໍ່ເກີນ 50 ໜ້າ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ).
 • ​ເກີນ 10ປີ ​ຂຶ້ນ​ໄປ (ກໍລະນີ​ສະໜອງ​ໄດ້): 1.000.000 ກີບ/ 125 ໂດ​ລາ/4.400 ບາດ​/ 860ຢວນ/ບັນຊີ
  (ບໍ່ເກີນ 100 ໜ້າ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ສະບັບ).
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​ສົ່ງ Statement ຜ່ານຊ່ອງທາງ SWIFT 280.000ກີບ/35ໂດ​ລາ/1.230ບາດ, 250ຢວນ/ບັນຊີ/​ເດືອນ.
  (ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ການແລກປ່ຽນເງິນຕຣາຕ່າງປະເທດ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ໃຫ້​​ທ່ານສາມາດ​ເລືອກ​ຊື້ຫຼື​ຂາຍ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ຖືກ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານດ້ວຍ​ອັດຕາ​ແລກ ປ່ຽນທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ. ທະນາຄານ​ຍັງ​ຮັບ​ຊື້​ຂາຍ​ທະ​ນາ​ບັດ, ​ແຊັກ​ເດີນທາງ ​ແລະ​ ດຣາ​ຟ໌ຂອງ​ສະກຸນ​ເງິນ​ຕ່າງໆ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ​ຂອງ ທຄຕລທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ດ້ວຍ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ ​ທຄຕລທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ທ່ານສາມາດ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້ຫຼາຍ​ສະກຸນ​ເງິນຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ, ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ແລກປ່ຽນ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ສູງ​ສຸດ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ​ສາມາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃນ​ມື້​ໄດ້​ທີ່​ກະດານ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ, ຈຸດ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊ໌ຂອງ​ທະນາຄານ.​

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ສະໝັກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສະດວກ​ສະບາຍ ພຽງ​ແຕ່​ນຳ​ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້ ກັບ​ປຶ້ມ​ເງິນຝາກ​ກັບ ທຄຕລ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ໃສ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ໃບ​ບິນ​ຍິນ​ຍອມ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ (​ໃບ​ມອບ​ເງິນ) ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້.
ຄ່າ​ບໍລິການ
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທີ່​ດີ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃດໆ