ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


15%

ທຸກປະເພດສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານ

5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ OnePay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັ້ນ)

10%

ທຸກໆການບໍລິການ

10%

ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບອາຫານ 10%

5%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດເມື່ອຊໍາລະດ້ວຍບັດ BCEL ແລະ OnePay

3%

ຊຸດສູດ

10%

ບຳລຸງຮັກສາຜິວ

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດບັດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂປຼໂມຊັນ) ໂປຣໂມຊັນລວມທຸກສາຂາ

5%-10%

ສຳລັບ ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ຊ້ອມແປງ (ຍົກເວັ້ນໂທລະສັບ)

5%

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກປະເພດ, ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າທີ່ມີ Promotion ຫຼື ມີສ່ວນຫຼຸດແລ້ວແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດອີກ ໂປຣໂມຊັນນີ້ລວມທຸກສາຂາ

10%

ປີ້ລົດໂດຍສານ; ຊື້ທົວ

5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກຫຼຸດ 5% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

20%

ເຄື່ອງປະດັບເພັດທຸກຊະນິດ

10%

ຄ່າອາຫານ

10%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 10% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

5%

ສ່ວນຫຼຸດຈະໃຊ້ໄດ້ໃນສິນຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນ promotion

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັັ້ນ)

5%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສຳລັບສິນຄ້າທຸກປະເພດ ເມື່ອຊື້ຄົບ 50.000 ກີບຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

10%

ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບລວມຍອດບິນທັງໝົດ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

5-10%

ສ່ວນຫຼຸດ 5-10% ຍອດລວມທຸກລາຍການອາຫານ, ສ່ວນຫຼຸດອາຫານ 5% ສຳລັບບິນໜ້ອຍກວ່າ 1.000.000 ກີບ, 10% ສຳລັບບິນ 1.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ

5-8%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 80.000ກີບຂຶ້ນໄປ, ສ່ວນຫຼຸດ 8% ເມື່ອຊື້ຄົບ 130.000ກີບຂຶ້ນໄປ.

5%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສຳລັບທຸກລາຍການສິນຄ້າເມື່ອຊື້ຄົບ 50.000 ກີບຂຶ້ນໄປ. ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

5-10%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສຳລັບງານພິມ ແລະ 10% ສຳລັບງານປ້າຍ, ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

5-10%

5-10% ສຸດຫຼຸດທຸກລາຍການສິນຄ້າ ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປໂມຊັນ

10%

ສຳລັບເມນູພິເສດ

20%

ຄ່າອາຫານ ແລະ ຫ້ອງພັກ

15-20%

ກວດສຸຂະພາບຕາມໂປຣແກຼມ

5-10%

ສ່ວນຫຼຸດ 5-10% ສຳລັບລວມຍອດບິນທັງໝົດ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

10%-20%

ສ່ວນຫຼຸດ10%-20% ທຸກລາຍການສິນຄ້າ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

5%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສະເພາະອາຫານ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັນ.

5-12%

ສ່ວນຫຼຸດ 5-12% ຍອດລວມທຸກລາຍການ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

10-30%

ສ່ວນຫຼຸດ 10-30% ສຳລັບຄອສບໍາລຸງຮັກສາຜິວ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັ່ນ.

5-8%

ສ່ວນຫຼູດ 5-8% ສຳລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັ່ນ

30%

ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດເຖິງ 30% ທຸກລາຍການ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

10%

ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບລວມຍອດບິນທັງໝົດ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

10%

ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ