ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


10%

ກວດສຸຂະພາບ, ປີ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຂາຍຢາ

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ OnePay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັ້ນ)

10%

ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບອາຫານ 10%

5%

ຄ່າອາຫານ

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດບັດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂປຼໂມຊັນ)

10%

ຄ່າອາຫານ

10%

ຄ່າອາຫານ

3%

ຊຸດສູດ

10%

ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບລວມຍອດບິນທັງໝົດ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

20%

ສຳລັບຫ້ອງພັກທີ່ລູກຄ້າຈອງຜ່ານທາງໂຮງແຮມໂດຍກົງ, ຈອງຫ້ອງພັກຜ່ານ Website ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ

10%

ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ

10%

ຄ່າອາຫານ

10%

ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານ

10%

ເຊົ່າລົດ; ປີ້ລົດໂດຍສານ; ຊື້ທົວ

10%

ຄ່າຫ້ອງພັກ

10%

ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໂຮງແຮມໂດຍກົງ

10%

ຊື້ ຄ໋ອດ ຄົບມູນຄ່າ 2,500,000 ກີບ, ໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດ

10%

ຄ່າອາຫານ

10%

ສຳລັບອາຫານທີ່ມີມູນຄ່າ 300,000 ກີບຂື້ນໄປ

5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກທຸກປະເພດ

5-10%

ສິນຄ້າມູນຄ່າ 1.500.000 ກີບ ຫຼຸດ 5% ສິນຄ້າມູນຄ່າ 5.800.000 ກີບ ຫຼຸດ 10%

5-10%

500,000 ລົງມາ ຫຼຸດ 5%, 500,000 ຂື້ນໄປ ຫຼຸດ 10%

5%

ຄ່າ​ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຢູ່ທຸກສາຂາ

5%

ສຳລັບກະແລ້ມ ແລະ ຂອງຫວານທຸກປະເພດ ຢູ່ທຸກສາຂາ

5%

ຄ່າ​ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຢູ່ທຸກສາຂາ

5%

ສຳລັບກະແລ້ມ ແລະ ຂອງຫວານທຸກປະເພດ ຢູ່ທຸກສາຂາ

5-15%

5% ສຳລັບແປເອກະສານ; 10% ສຳລັບຄ່າຝອມສຳພາດ; 15% ສຳລັບແບບຝອມແບບ Package ທີ່ມີມູນຄ່າ 1,000,000 ກີບຂື້ນໄປ

10-30%

ສະເພາະສິນຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການມີ: ໂມງ ແລະ ແວ່ນຕາ

10%

ສຳລັບອາຫານ

10%

ຫລຸດສະເພາະນໍ້າຫອມ

3%-10%

ຫລຸດ 3% ສໍາລັບເຫລົ້າ - ຫລຸດ 10 % ສໍາລັບ ວາຍ, ເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ ນໍ້າຫອມ

15%

ທຸກປະເພດສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານ

5%

ຫລຸດສະເພາະການຊື້ ທຣິດເມັ້ນ ແລະ ເລເຊີ ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ລວມໃນລາຄາໂປໂມຊັນ

5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກຫຼຸດ 5% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

20%

ເຄື່ອງປະດັບເພັດທຸກຊະນິດ

2-30%

ອຸປະກອນ ແລະ ຄອມພີວເຕີ

10-20%

ຫຼຸດຈາກລາຄາປ້າຍຂອງສິນຄ້າທີ່ຕິດໄວ້

5%

ສ່ວນຫຼຸດຈະໃຊ້ໄດ້ໃນສິນຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນ promotion

5-10%

1.)ຫລຸດ 10% ສຳລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 2.)ຫລຸດ 5% ສຳລັບຫ້ອງພັກທຸກປະເພດ

10%

ຫລຸດສໍາລັບລູກຄ້ານໍາໃຊ້ບັດຂອງ BCEL (ບໍລວມຄ່ານໍ້າມັນ ແລະ ອັດຕາກິນຂອງຄົນຂັບລົດ)

2%

ຊື້ຄໍາຄົບ 1 ບາດ ຂຶ້ນໄປ ຫຼຸດ 2% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

5%

ຫລຸດທຸກສິນຄ້າທຸກປະເພດພາຍໃນຮ້ານ

15%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 15% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC ແລະ One Pay

10%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 10% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

10%

ທຸກໆການບໍລິການ

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັັ້ນ)

10%

ສະເພາະອາຫານ

5%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສຳລັບສິນຄ້າທຸກປະເພດ ເມື່ອຊື້ຄົບ 100.000 ກີບຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

5-10%

ສ່ວນຫຼຸດ 5-10% ຍອດລວມທຸກລາຍການອາຫານ, ສ່ວນຫຼຸດອາຫານ 5% ສຳລັບບິນໜ້ອຍກວ່າ 1.000.000 ກີບ, 10% ສຳລັບບິນ 1.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ

5-8%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 80.000ກີບຂຶ້ນໄປ, ສ່ວນຫຼຸດ 8% ເມື່ອຊື້ຄົບ 130.000ກີບຂຶ້ນໄປ.

5%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສຳລັບທຸກລາຍການສິນຄ້າເມື່ອຊື້ຄົບ 50.000 ກີບຂຶ້ນໄປ. ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

5-10%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສຳລັບງານພິມ ແລະ 10% ສຳລັບງານປ້າຍ, ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

5-10%

5-10% ສຸດຫຼຸດທຸກລາຍການສິນຄ້າ ຍົກເວັ້ນລາຍການໂປໂມຊັນ

5-10%

ສ່ວນຫຼຸດ 5-10% ສຳລັບລວມຍອດບິນທັງໝົດ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

10%-20%

ສ່ວນຫຼຸດ10%-20% ທຸກລາຍການສິນຄ້າ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

5%

ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສະເພາະອາຫານ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັນ.

5-12%

ສ່ວນຫຼຸດ 5-12% ຍອດລວມທຸກລາຍການ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.

10-30%

ສ່ວນຫຼຸດ 10-30% ສຳລັບຄອສບໍາລຸງຮັກສາຜິວ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັ່ນ.

5-8%

ສ່ວນຫຼູດ 5-8% ສຳລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັ່ນ

30%

ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດເຖິງ 30% ທຸກລາຍການ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປໂມຊັ່ນ.

10%

ສ່ວນຫຼຸດ 10% ສຳລັບລວມຍອດບິນທັງໝົດ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ.