ຄ່າທຳນຽມຂອງຜະລິດຕະພັນ BCEL i-Bank (ມີຜົນສັກສິດເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 03/01/2023 ເປັນຕົ້ນໄປ)

ອັບເດດລ່າສຸດເມື່ອ: 2023-01-03

ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ​ຕໍ່​ມື້
 • ລູກຄ້າ ບຸກຄົນ

300.000.000 ກີບ/ມື້

 • ລູກຄ້າ ນິຕິບຸກຄົນ

6.000.000.000 ກີບ/ມື້

 • ວົງເງິນແລກປ່ຽນຂ້າມສະກຸນ (ສຳລັບທຸກທຸລະກຳ - ຍົກເວັ້ນແລກປ່ຽນເງິນ ກີບ-ບາດ. ກີບ-ໂດລາ. ກີບ-ຢວນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້)

4.000.000 ກີບ / ມື້

 • ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ

100.000.000 ກີບ / ມື້ (ທຽບເທົ່າທຸກສະກຸນເງິນ ກໍລະນີສະກຸນດຽວກັນ ຖ້າຕ່າງສະກຸນແມ່ນປະຕິບັດຕາມວົງເງິນແລກປ່ຽນຂ້າມສະກຸນ)

 • ໂອນລອຍ

100.000.000 ກີບ / ມື້

 • ໂອນບີຄຳ (BCOME)

5.000.000 ກີບ / ມື້

1. ຄ່າ​ສະໝັກ​ລົງທະບຽນ​ນຳ​ໃຊ້

ບໍ່​ເກັບ

2. ທຳນຽມ​ລາຍ​ເດືອນ
 • ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ ​ບຸກຄົນ

10.000 ກີບ/​ເດືອນ

 • ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ ​ນິຕິບຸກຄົນ

20.000 ກີບ/​ເດືອນ

3. ຄ່າອຸປະກອນອອກລະຫັດ (TOKEN OTP)

15 ໂດລາ

4. ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນລະຫ່ວາງບັນຊີພາຍໃນ ທຄຕລ
 • 4.1 ສຳລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ
  • ວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ: 20.000.000 ກີບ

ບໍ່ເກັບ

  • ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ ແຕ່ຈຳນວນເງິນໂອນ 10.000.000 ກີບ ລົງມາ

1.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ ຈຳນວນເງິນ 10.000.001 - 20.000.000 ກີບ

2.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 20.000.001 - 30.000.000 ກີບ

3.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 30.000.001 - 40.000.000 ກີບ

4.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 40.000.001 - 50.000.000 ກີບ

5.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 50.000.001 - 100.000.000 ກີບ

6.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 100.000.001 - 200.000.000 ກີບ

8.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 200.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ

10.000 ກີບ / ລາຍການ

 • 4.2 ສຳລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ
  • ວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ: 100.000.000 ກີບ

ບໍ່ເກັບ

  • ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ ແຕ່ຈຳນວນເງິນໂອນ 100.000.000 ກີບ ລົງມາ

2.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ ຈຳນວນເງິນ 100.000.001 - 300.000.000 ກີບ

4.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 300.000.001 - 500.000.000 ກີບ

6.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 500.000.001 - 1.000.000.000 ກີບ

8.000 ກີບ / ລາຍການ

  • ຈຳນວນເງິນ 1.000.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ

10.000 ກີບ / ລາຍການ

 • 4.3 ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນສູງສຸດຕໍ່ເດືອນ (ສຳລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ)

ບໍ່ເກີນ 300.000 ກີບ/ລູກຄ້າ/ເດືອນ

ລາຍການຕໍ່ໄປເກັບ 1.000 ກີບ/ລາຍການ

 • 4.4 ເພີ່ມວົງເງິນໂອນພາຍໃນ ທຄຕລ ສຳລັບລູກຄ້າບູກຄົນ

30.000 ກີບ/ເດືອນ

5. ບໍລິການໂອນລອຍ

10.000 ກີບ/ຄັ້ງ

6. ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນຢູ່ ທຄຕລ ແລະ ການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນພາຍໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 200.000.000 ກີບລົງມາ

10.000 ກີບ / ລາຍການ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 200.000.001 ກີບ - 500.000.000 ກີບ

15.000 ກີບ / ລາຍການ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 500.000.001 ກີບ - 1.000.000.000 ກີບ

20.000 ກີບ / ລາຍການ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 1.000.000.001 ກີບ - 5.000.000.000 ກີບ

25.000 ກີບ / ລາຍການ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 5.000.000.001 ກີບຂຶ້ນໄປ

30.000 ກີບ / ລາຍການ

7. ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດຂາອອກ

ອີງຕາມຄ່າທຳນຽມເງິນໂອນຕ່າງປະເທດຂາອອກ:
0.1 % ເງິນໂອນ + ຄ່າສາຍ 15 USD ຕໍ່າ​ສຸດ 5 USD ສູງ​ສຸດ 500 USD
ອັດຕາສະເພາະໂອນເງິນບາດໄປປະເທດໄທແມ່ນ 0.25% ຕໍ່າ​ສຸດ 200 THB.ສູງ​ສຸດ 500THB

8. ບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

500 ກີບ / ລາຍການຜູ້ຮັບເງິນ
(ຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ 5 ຄັ້ງ/ເດືອນ)

9. ເບິ່ງບັນຊີສຳຮອງ (Account Statement)

ບໍ່ເກັບ

10. ຄ່າທຳນຽມອອກລະຫັດໃໝ່

10.000 ກີບ/ຄັ້ງ

11. ຊຳລະບໍລິການບິວເພເມັນ(Bill Payment)

ອີງຕາມສັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ

12. ການແກ້ໄຂບັນຫາ
 • 12.1 ແກ້ໄຂບັນຫາລາຍການບິວເພເມັນ (Bill Payment)

10.000 ກີບ/ຄັ້ງ

 • 12.2 ແກ້ໄຂເບີໂທ ຫຼື Email ທີ່ຮັບຂໍ້ຄວາມລະຫັດ OTP ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ

5.000 ກີບ/ຄັ້ງ

 • 12.3 ແກ້ໄຂບັນຫາລາຍການໂອນເງິນເດືອນ

ບໍ່ເກັບ

 • 12.4 ແກ້ໄຂລາຍການໂອນລອຍ, ການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນຢູ່ ທຄຕລ ແລະ ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານພາຍໃນ ສປປ ລາວ (ແກ້ໄຂຜ່ານປ່ອງບໍລິການ)

10.000 ກີບ / ລາຍການ / ຄັ້ງ

13. ຄ່າທຳນຽມແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ບໍ່​ເກັບ

14. ເປີດນຳໃຊ້ User
 • 14.1 ເປີດນຳໃຊ້ບໍ່ເກີນ 6 User ID

ບໍ່ເກັບ

 • 14.2 ເປີດນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 6 User ID (ນັບແຕ່ເປີດ User ID ທີ 7 ຂຶ້ນໄປ ລວມທັງ User ID ທີ່ຂໍປິດໄປແລ້ວ)

5.000 ກີບ / User ID

15. ຄ່າທໍານຽມການອອກໃບຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຜູ້ນໍາໃຊ້ BCEL i-Bank

50.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລູກຄ້າ

16. ການສະໜອງຂໍ້ມູນທຸລະກຳຜ່ານ BCEL i-Bank ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
 • 1 ເດືອນ - 1 ປີ

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ (ບໍ່ເກີນ 500 ລາຍການ ຖ້າເກີນ ເກັບເພີ່ມ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ)

 • ເກີນ 1 ປີ - 2 ປີ

50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ (ບໍ່ເກີນ 500 ລາຍການ ຖ້າເກີນ ເກັບເພີ່ມ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ)

 • ເກີນ 2 ປີ - 3 ປີ

100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ (ບໍ່ເກີນ 750 ລາຍການ ຖ້າເກີນ ເກັບເພີ່ມ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ)

 • ເກີນ 3 ປີ - 4 ປີ

200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ (ບໍ່ເກີນ 750 ລາຍການ ຖ້າເກີນ ເກັບເພີ່ມ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ)

 • ເກີນ 4 ປີ - 5 ປີ

300.000 ກີບ, 37 ໂດລາ, 1.310 ບາດ, 260 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ (ບໍ່ເກີນ 1.250 ລາຍການ ຖ້າເກີນ ເກັບເພີ່ມ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ)

 • ເກີນ 5 ປີ - 10 ປີ

500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ, 430 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ (ບໍ່ເກີນ 1.250 ລາຍການ ຖ້າເກີນ ເກັບເພີ່ມ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ)

 • ເກີນ 10 ປີຂຶ້ນໄປ (ກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້)

1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ, 860 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ (ບໍ່ເກີນ 2.500 ລາຍການ ຖ້າເກີນ ເກັບເພີ່ມ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ສະບັບ)

17. ການປັບວົງເງິນ ແລະ ເງື່ອນໄຂພິເສດຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄ້າ

100.000 ກີບ/ຄັ້ງ

18. ຄ່າທຳນຽມການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ BCEL i-Bank
 • 18.1 ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ BCEL i-Bank ກັບລະບົບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ທຄຕລ ເພື່ອຮອງຮັບການເຮັດທຸລະກຳ

ອີງຕາມສັນຍາ ຕໍ່າສຸດບໍ່ຫລຸດ 5 ລ້່ານກີບ / ສັນຍາ

 • 18.2 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ ປະຈຳປີ

2.500.000 ກີບ / ປີ

19. ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ BCOME

ເກັບຕາມຄ່າທຳນຽມບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ BCOME

(ທຄຕລ ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງ ອັດຕາຄ່າທຳນຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍທະນາຄານຈະປະກາດ ຜ່ານ BCEL i-Bank ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ)