ຄ່າທຳນຽມຂອງຜະລິດຕະພັນ BCEL i-Bank (ມີຜົນສັກສິດເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/07/2017 ເປັນຕົ້ນໄປ)

ອັບເດດລ່າສຸດເມື່ອ: 2017-06-14

1. ຄ່າ​ສະໝັກ​ລົງທະບຽນ​ນຳ​ໃຊ້

ບໍ່​ເກັບ

2. ທຳນຽມ​ລາຍ​ເດືອນ
 • ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ ​ບຸກຄົນ

10.000 ກີບ/​ເດືອນ

 • ສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ ​ນິຕິບຸກຄົນ

20.000 ກີບ/​ເດືອນ

3. ຄ່າອຸປະກອນອອກລະຫັດ (TOKEN OTP)

150.000 ກີບ

4. ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ​ຕໍ່​ມື້
 • ສຳລັບລູກຄ້າ ບຸກຄົນ

300.000.000 ກີບ/ມື້

 • ສຳລັບລູກຄ້າ ນິຕິບຸກຄົນ

3.000.000.000 ກີບ/ມື້

 • ວົງເງິນແລກປ່ຽນຂ້າມສະກຸນ (ສຳລັບທຸກທຸລະກຳ)

4.000.000 ກີບ / ມື້

5. ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນລະຫ່ວາງບັນຊີພາຍໃນ ທຄຕລ
 • 5.1 ສຳລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ
  • ວົງເງິນສະສົມພາຍໃນເດືອນ: 20.000.000 ກີບ

ບໍ່ເກັບ

  • ເກີນວົງເງິນສະສົມ ແຕ່ຈຳນວນເງິນໂອນ 10.000.000 ກີບ ລົງມາ

1.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ເກີນວົງເງິນສະສົມ ຈຳນວນເງິນ 10.000.001 - 20.000.000 ກີບ

2.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 20.000.001 - 30.000.000 ກີບ

3.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 30.000.001 - 40.000.000 ກີບ

4.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 40.000.001 - 50.000.000 ກີບ

5.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 50.000.001 - 100.000.000 ກີບ

6.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 100.000.001 - 200.000.000 ກີບ

8.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 200.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ

10.000 ກີບ / ຄັ້ງ

 • 5.2 ສຳລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ
  • ວົງເງິນສະສົມພາຍໃນເດືອນ: 100.000.000 ກີບ

ບໍ່ເກັບ

  • ເກີນວົງເງິນສະສົມ ແຕ່ຈຳນວນເງິນໂອນ 100.000.000 ກີບ ລົງມາ

2.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ເກີນວົງເງິນສະສົມ ຈຳນວນເງິນ 100.000.001 - 300.000.000 ກີບ

4.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 300.000.001 - 500.000.000 ກີບ

6.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 500.000.001 - 1.000.000.000 ກີບ

8.000 ກີບ / ຄັ້ງ

  • ຈຳນວນເງິນ 1.000.000.001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ

10.000 ກີບ / ຄັ້ງ

6. ບໍລິການໂອນລອຍ

10.000 ກີບ/ຄັ້ງ  ​ແລະ ວົງ​ເງິນສູງ​ສຸດ 100.000.000 ກີບ/​ມື້

7. ໂອນຕ່າງທະນາຄານພາຍໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 200.000.000 ກີບລົງມາ

10.000 ກີບ / ຄັ້ງ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 200.000.001 ກີບ - 500.000.000 ກີບ

15.000 ກີບ / ຄັ້ງ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 500.000.001 ກີບ - 1.000.000.000 ກີບ

20.000 ກີບ / ຄັ້ງ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 1.000.000.001 ກີບ - 5.000.000.000 ກີບ

25.000 ກີບ / ຄັ້ງ

 • ລາຍການທີ່ມີວົງເງິນ 5.000.000.001 ກີບຂຶ້ນໄປ

30.000 ກີບ / ຄັ້ງ

8. ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດຂາອອກ

0.1 % ເງິນໂອນ + ຄ່າສາຍ 15 USD ຕໍ່າ​ສຸດ 5 USD ສູງ​ສຸດ 700 USD
ອັດຕາສະເພາະປະເທດໄທແມ່ນ 0.25% ຕໍ່າ​ສຸດ 200 THB.ສູງ​ສຸດ 500THB
ວົງ​ເງິນສູງ​ສຸດ 100.000.000 ກີບ/​ມື້

9. ບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

500 ກີບ / ລາຍການຜູ້ຮັບເງິນ

10. ຄ່າທຳນຽມອອກລະຫັດໃໝ່

10.000 ກີບ/ຄັ້ງ

11. ຊຳລະບໍລິການບິວເພເມັນ(Bill Payment)

ບໍ່ເກັບ

12. ການແກ້ໄຂບັນຫາ
 • ແກ້ໄຂບັນຫາລາຍການບິວເພເມັນ (Bill Payment)

10.000 ກີບ/ຄັ້ງ

 • ແກ້ໄຂເບີໂທຮັບຂໍ້ຄວາມລະຫັດ OTP

5.000 ກີບ/ຄັ້ງ

 • ແກ້ໄຂບັນຫາລາຍການໂອນເງິນເດືອນ

ບໍ່ເກັບ

 • ແກ້ໄຂລາຍການໂອນລອຍ. ລາຍການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານພາຍໃນ ສປປ ລາວ (ແກ້ໄຂຜ່ານປ່ອງບໍລິການ)

10.000 ກີບ / ລາຍການ / ຄັ້ງ

13. ເບິ່ງບັນຊີສຳຮອງ (Account Statement)

ບໍ່ເກັບ

14. ແລກປ່ຽນເງິນຕາ (ຍົກເວັ້ນ ກີບ-ບາດ. ກີບ-ໂດລາ. ກີບ-ຢວນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້)

ບໍ່​ເກັບ

15. ເປີດນຳໃຊ້ User
 • 15.1 ເປີດນຳໃຊ້ບໍ່ເກີນ 6 User ID

ບໍ່ເກັບ

 • 15.2 ເປີດນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 6 User ID (ນັບແຕ່ເປີດ User ID ທີ 7 ຂຶ້ນໄປ)

5.000 ກີບ / User ID

(ທຄຕລ ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງ ອັດຕາຄ່າທຳນຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍທະນາຄານຈະປະກາດ ຜ່ານເວັບໄຊ BCEL i-Bank ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ)