Change Card
 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ BCEL One

ເພື່ອໃຫ້ user ຂອງທ່ານປອດໄພຂຶ້ນ, ກະລຸນາປ້ອນເລກ OTP ທີ່ໄດ້ຈາກແອັບ BCEL One.

English

ກ່ອງຈົດໝາຍ

ເວລາຂໍ້ຄວາມ

ກະລຸນາເລືອກບັດ

ເລືອກບໍລິການຂອງບັດ

ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີ

ລ/ດເວລາລາຍການຈໍານວນເງິນ

ເບິ່ງວົງເງິນ

ໂອນເງິນ

ບັນຊີຕົ້ນທາງ:

ບໍ່ມີບັນຊີປາຍທາງທີ່ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັນ

ບັນຊີປາຍທາງ:

ຢືນຢັນການໂອນເງິນ

ບັນຊີຕົ້ນທາງ:
ບັນຊີປາຍທາງ:
ຊື່ບັນຊີປາຍທາງ:

ຈໍານວນເງິນ:

ຈໍານວນເງິນປາຍທາງ:

ຄໍາອະທິບາຍ:

ການໂອນເງິນສໍາເລັດ

Success

ບັນຊີຕົ້ນທາງ:
ບັນຊີປາຍທາງ:
ຊື່ບັນຊີປາຍທາງ:
ຈໍານວນເງິນ:
ຈໍານວນເງິນປາຍທາງ:

ເປີດ/ປິດການໃຊ້ບັດ Online

ສະຖານະການນຳໃຊ້ບັດ Online ຂອງທ່ານຕອນນີ້ແມ່ນ:

ຢືນຢັນການເປີດ/ປິດການໃຊ້ບັດ Online

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ດີເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນການຕັ້ງຟັງຊັນອອນລາຍ ແລະ ຈະຮັບຜິດຊອບກັບທຸກລາຍການອອນລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

Ecom Completed

Success

ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ

ຮອງຮັບ ເບີເຕີມເງິນ, ເບີລາຍເດືອນ, ເບີຕັ້ງໂຕະ, ແລະ ເບີອິນເຕີເນັດ
ຕົວຢ່າງ: 2055694556, 21312424ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ

ປະເພດເບີໂທລະສັບ:
ເບີໂທລະສັບ:
ຊື່ເຈົ້າຂອງເບີໂທລະສັບ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ຢືນຢັນການຈ່າຍຄ່າໂທ

ປະເພດເບີໂທລະສັບ:
ເບີໂທລະສັບ:
ຊື່ເຈົ້າຂອງເບີໂທລະສັບ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ການຈ່າຍໂທສໍາເລັດ

Success
ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບແລ້ວ
ສໍາລັບເບີໂທລະສັບ , ຈໍານວນເງິນ ກີບ, ປະເພດເບີໂທລະສັບ

ຈ່າຍຄ່າໄຟ

ແຂວງ:

ເລກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໄຟ:

ຢືນຢັນການຈ່າຍຄ່າໄຟ

ແຂວງ:
ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ໄຟ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ໄຟ:
ໃບບິນຂອງເດືອນ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ຢືນຢັນການຈ່າຍຄ່າໄຟ

ແຂວງ:
ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ໄຟ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ໄຟ:
ໃບບິນຂອງເດືອນ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ການຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າສຳເລັດ

Success
ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າແລ້ວ

ແຂວງ:
ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ໄຟ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ໄຟ:
ໃບບິນຂອງເດືອນ:
ຈໍານວນເງິນ: ກີບ

ຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

ແຂວງ:

ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:

ຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

ແຂວງ:
ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ໃບບິນຂອງເດືອນ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ຢືນຢັນການຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

ແຂວງ:
ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ໃບບິນຂອງເດືອນ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ການຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາສຳເລັດ

Success
ທ່ານໄດ້ສໍາເລັດການຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາແລ້ວ
ແຂວງ:
ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ໃບບິນຂອງເດືອນ: ຈໍານວນເງິນ: ກີບ

ຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

ແຂວງ:

ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:

ຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

ແຂວງ:
ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ຢືນຢັນການຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

ແຂວງ:
ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ການຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາສຳເລັດ

Success
ທ່ານໄດ້ສໍາເລັດການຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາແລ້ວ
ແຂວງ:
ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະປາ:
ຈໍານວນເງິນ: ກີບ

ຈ່າຍຄ່າບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ

ບາໂຄດ:

ຈ່າຍຄ່າບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ

ບາໂຄດ:
NT:cardbalance: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ຢືນຢັນຈ່າຍຄ່າບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ

ບາໂຄດ:
NT:cardbalance: ກີບ
ບັນຊີ:

ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈ່າຍ:

ກີບ

ສໍາເລັດການຈ່າຍຄ່າບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ

Success

ບາໂຄດ:
ຈໍານວນເງິນ: ກີບ

LDTV

ເລກບັດ:

ຈ່າຍຄ່າ LDTV

ເລກບັດ:
ຊື່:
ວັນໝົດອາຍຸ:
ບັນຊີ:

ຢືນຢັນການຈ່າຍ

ເລກບັດ:
ຊື່:
ວັນໝົດອາຍຸ:
ເວລາ:
ບັນຊີ:

ການຈ່າຍ LDTV ສໍາເລັດ

Success

ເລກບັດ:
ຊື່:
ວັນໝົດອາຍຸ:
ເວລາ:
ບັນຊີ:
ຈໍານວນເງິນ:

Billing History

MonthElectricityWaterPhone

Lock Card

Card locked by BCEL, cannot be unlocked by user

Are you sure you want to lock this card:

Warning: You will not be able to use your card with ATMs, shops, or online after the card has been locked.

Lock Card Confirmation

Confirmation to lock this card:

Please click "Lock Card" button to confirm.

Card Locked

Success

Card has been successfully Locked