ແບບຟອມລົງທະບຽນ BCEL One

ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້

/ /

 

ບັດ UnionPay, Visa, JCB, Mastercard

BCEL ONE ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃນການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ສາມາດກວດກາລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັດ ທຄຕລ ຂອງທ່ານ. ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ BCEL ONE ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

ທະນາຄານ

ທຄຕລ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການນໍາໃຊ້ BCEL One ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຜູ້ນໍາໃຊ້ BCEL ONE ຕ້ອງຮັກສາ Username ແລະ Password ເປັນຄວາມລັບຫ້າມເປີດເຜີຍເດັດຂາດ.
 2. ທຸກລາຍການທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການນຳໃຊ້ BCEL One ໂດຍຜ່ານ User name ແລະ/ຫຼື Password ຫາກເປັນລາຍການສໍາເລັດ ແລະ ມີຜົນເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນກັບການເງິນຂອງທ່ານ ທຄຕລ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ປະການໃດ.
 3. ຖ້າຫາກການນໍາໃຊ້ BCEL ONE ເກີດລ່າຊ້າຍ້ອນລະບົບສື່ສານ Internet ຫຼື ອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ເອງ.
 4. ຜູ້ໃຊ້ຫາກຊໍາລະຄ່າບໍລິການຜິດຈໍານວນ, ໂອນເງິນຜິດ, ເຕືມເງິນໂທລະສັບຜິດຜ່ານ BCEL One, ທຄຕລ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບໍ່ມີສິດຕໍ່ວ່າໃດໆ.
 5. ນໍາໃຊ້ BCEL ONE ເພື່ອເປີດ Online ຂອງບັດ VISA ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ ແລ້ວ ລືມປິດ ທຄຕລ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ປະການໃດ.
 6. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັກສາຄໍາຖາມລັບ 3 ຂໍ້ຂອງທ່ານໄວ້ເປັນຄວາມລັບ, ຖ້າຫາກຄົນອື່ນຮູ້ ແລະ ກໍໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ ຜູ້ນໍາໃຊ້ BCEL ONE ຈະບໍາມີສິດຮຽກຮ້ອງຄືນຈາກ ທຄຕລ ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຜູ້ນຳໃຊ້ BCEL ONE

 1. ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ BCEL ONE ຕ້ອງລົງທະບຽນກັບ ທາງ ທຄຕລ ໂດຍການໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖຶກຕ້ອງຕາມຄວາມ ຈີງແລະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ທຄຕລ ທີ່ປະກາດ ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ
 2. ຫ້າມຜູ້ນໍາໃຊ້BCEL ONEເປີດເຜີຍ”ລະຫັດຜ່ານ”,ຄຳຕອບ
 3. ຂອງຄຳຖາມລັບຫຼືຄວາມລັບອື່ນໆທີ່ ທຄຕລ ບອກວ່າ ເປັນຄວາມລັບ.
 4. ເມື່ອຜູ້ນໍາໃຊ້ BCEL ONE ໄດ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ຈາກທາງ ທຄຕລ ແລ້ວ ຕ້ອງປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ທັນທີ.
 5. ຫາກຜູ້ນໍາໃຊ້ລືມUser name,Passwordຫຼືຄໍາຖາມລັບ ກໍ່ສາມາດຂຽນໃບສະເໜີ ຫາ ທຄຕລ ເພື່ອປ່ຽນໃໝ່ໃດ້
 6. ທຄຕລຈະຢຸດການນໍາໃຊ້BCEL ONE ຫາກທ່ານບໍ່ມີ ການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອຄົບກໍານົດ 3 ເດືອນແລະຫາກທ່ານ ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ໃໝ່ຕ້ອງສະເໜີກັບສູນບັດ ທຄຕລ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ຂໍ້ມູນສໍາລັບການລົງທະບຽນ

 1. ຜະລິດຕະພັນ ບັດ ຂອງ ທຄຕລ
 2. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫລື ໜັງສືຜ່ານແດນ
 3. ຕ້ອງມີ Email ເປັນຂອງຕົນເອງ
 4. ເບີໂທລະສັບ ມືຖື

ເມື່ອກົດປຸ່ມ "ລົງທະບຽນ", ທ່ານຍອມຮັບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມທຸກໆເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິ່ງທຸກຂໍ້