ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ພະແນກສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ


         ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນທີ່ນັບມື້ນັບມີການເປິດກ້ວາງ, ທຄຕລ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການຮ່ວມມື ແລະ ພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເສີມສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ບົນພື້ນຖານຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນນີ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິຫານພາຍໃນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະຖາບັນການເງີນທີ່ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ຖືເປັນໜື່ງໃນບັນດາວຽກງານບຸລິມະສິດທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາອົງກອນໄລຍະຍາວຂອງ ທຄຕລ.

         ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ AML/CFT, ທຄຕລ ໄດ້ມີການກຳນົດສ້າງ "ລະບົບຄົບຊຸດ" ໂດຍໄດ້ມີ ພະແນກສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃນການນໍາເອົາແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງວຽກງານ AML/CFT ແລະ ວຽກງານ FATCA ມາສູ່ຂອດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຮັບໝາກຜົນ, ມີການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານ AML/CFT ຂັ້ນສາຂາ, ມີການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນຢ່າງເປັນປະຈໍາ, ພ້ອມຍັງມີການນໍາສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝືກອົົບຮົມທັງໃນຮູບແບບໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນດ້ານວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ. ປະຈຸບັນ ທຄຕລ ມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ AML/CFT ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ມີໃບປະກາດ Certified Anti Money Laundering Specialist ແລະ Certificate Advanced AML Audit Specialist ໃນລະດັບຂອງສາກົນ.

         ທຄຕລ ໄດ້ມີການສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ໂດຍມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ-ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ, ເຊີ່ງໃນນັ້ນລວມມີ: ການສ້າງແຜນງານ, ການປະເມີນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ, ການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າ ແລະ ທຸລະກຳ, ການພົວພັນກັບບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ທະນາຄານຕົວແທນ, ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ, ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມລູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກນີ້ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂວໍ້າບາດທາງເສດຖະກິດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດອໍານາດ, ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອແມ່ນຈະບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ມີການການພົວພັນທາງທຸລະກິດ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ນອນໃນບັນຊີຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ.

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022