ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ | ທຄຕລ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ


ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ  ​ແລະ ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ ​“ພຄສຕຟງ” ແມ່​ນພະ​ແນ​ກໜຶ່ງທີ່​ສັງກັດ​ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ “ທຄຕລ”  ທີ່ມີ​ພາລະ​ບົດບາດເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຂັ້ນສອງໃນໂຄງສ້າງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ທັງເປັນເສນາທິການໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ໃນການນໍາເອົາແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງວຽກງານ (1) ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມຫຼັກການ Basel II, (2) ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະ (3) ວຽກງານ FATCA ມາສູ່ຂອດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຮັບຜົນດີ, ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຕາມແຜນທີ່ວາງໃວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ແກ່​ ທຄຕລ ແນໃສ່​ຮັກສາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຜູ້ຖື​ຮຸ້ນ ​ແລະ ຜູ້​ຝາກ​ເງິນ ພ້ອມທັງປ້ອງກັນ ທຄຕລ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຄື່ອງມືໃນການຟອກເງິນ ຫຼື ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ດີ.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂະແໜງຄື: ​ຂະ​ແໜງພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ, ຂະແໜງຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມສ່ຽງ ​ແລະ ຂະ​ແໜງຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ. ລາຍລະອຽດຄື:

  1. ຂະ​ແໜງພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ: ເປັນຜູ້ສ້າງ, ພັດທະນາ, ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມື ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານ FATCA ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບລວມໃນໂຄງການ Basel II ຂອງ ທຄຕລ.
  2. ຂະແໜງຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມສ່ຽງ: ມີໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ, ວິເຄາະ, ລາຍງານຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງຊອກຫາມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ນອກນີ້, ຂະແໜງດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໜ້າທີໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານບັນດາຂ່າວສານ, ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ, ສະຫຼຸບ ແລະ ທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານ FATCA ເປັນປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ.
  3. ຂະ​ແໜງຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ: ເປັນສູນກາງປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານ FATCA ຂອງ ທຄຕລ ໃນທົ່ວລະບົບ.

ປັດຈຸບັນ, ບຸກຄະລະກອນຂອງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ປະກອບມີ 17 ຄົນ (ປະລິຍາເອກ 1 ຄົນ, ປະລິຍາໂທ 9 ຄົນ, ປະລິຍາຕີ 7 ຄົນ). ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນ, ພະນັກງານຂອງພະແນກ ໄດ້ມີການຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະດ້ານ ແລະ ສາມາດສອບເສັງເອົາໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້:

  • ໃບຢັ້ງຢືນ ADVANCED CERTIFICATE IN CORPORATE GOVERNANCE ຈາກ BMTG (UK) GROUP ຈໍານວນ 01 ໃບ.
  • ໃບຢັ້ງຢືນ CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST (CAMS) ຈາກ ACAMS ຈໍານວນ 02 ໃບ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່

(+856) 21 419 209

(+856) 21 419 145

(+856) 21 419 140