ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ


ລ/ດ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ອັດຕາສ່ວນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໝາຍເຫດ
1 ລັດຖະບານ 60%

ກະຊວງການເງິນ (ຈໍານວນຮຸ້ນ= 124.634.021 ຮຸ້ນ)

2 ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%

ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’) (ຈໍານວນຮຸ້ນ= 20.772.359 ຮຸ້ນ)

3 ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 30%

(ຈໍານວນຮຸ້ນ= 62.316.920 ຮຸ້ນ) ແລະ ສັດສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕໍ່ລາຍແມ່ນບໍ່ເກີນ 2%

ລວມ 100%
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024