ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ | ທຄຕລ

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ມີຜົນບັງຄົບໃຊ້ 04/06/2018

ຄ່າບໍລິການ ໂອນເງິນໄປປະເທດຈີນ Border Trade Ebank

(126.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ ບັດສາກົນ

(151.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະພາຍໃນປະເທດ

(254.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ SMS Banking

(129.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ Smart Tax

(133.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ BCEL One

(140.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/02/2018

ຄ່າບໍລິການເງິນຝາກ

(253.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/06/2018

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

(269.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

(202.0 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການບັດ Pay Card

(125.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ບໍລິການບັດເຄຣດິດ JCB

(144.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ E-Commerce

(114.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/07/2017

ຄ່າບໍລິການ BCEL i-Bank

(178.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 15/05/2017

ຄ່າບໍລິການບັດ ວີຊາ ເດບິດ ແລະ ເຄຣດິດ

(209.0 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/12/2018

ຄ່າບໍລິການບັດ BCEL-UnionPay

(232.0 KB)