ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ | ທຄຕລ

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ຄ່າທໍານຽມ E-Commerce

ຄ່າທໍານຽມ E-Commerce

(779 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 06/05/2019

ຄ່າບໍລິການບັດສາກົນ Debit&Credit

(246 KB)

ມີຜົນບັງຄົບໃຊ້ 04/06/2018

ຄ່າບໍລິການ ໂອນເງິນໄປປະເທດຈີນ Border Trade Ebank

(126 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ ບັດສາກົນ

(151 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະພາຍໃນປະເທດ

(254 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ SMS Banking

(129 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ Smart Tax

(133 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການ BCEL One

(140 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/02/2018

ຄ່າບໍລິການເງິນຝາກ

(253 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/06/2018

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

(269 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2017

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

(202 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການບັດ Pay Card

(125 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/07/2017

ຄ່າບໍລິການ BCEL i-Bank

(178 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/12/2018

ຄ່າບໍລິການບັດ BCEL-UnionPay

(232 KB)