ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ຄຳຂວັນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ | ທຄຕລ

ຄຳຂວັນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ


ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ສິແດງ

ເປັນສີເອກະລັກຂອງທະນາຄານ (ສິຫຼັກ) ທຸງຊາດ ມີຄວາມໝາຍວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການພັດທະນາສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະໄຊຊະນະ

ສິຟ້າ

ໝາຍເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງການຄ້າ ແລະຜູ້ລົງທຶນ

ສີເຫຼືອງ ແລະ ຮູບດອກຄູນ

ໝາຍເຖິງ ຄວາມເປັນສິຣິມຸງຄຸນ, ຄໍ້າຄູນ, ຮັ່ງມີເງີນຄໍາ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ

(ໝາຍເຫດ: ກີບຂອງດອກຄູນທັງສີ່ ຕ້ອງມີສີເຫຼືອງເຕັມ ບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼືປ່ອງ)

ສີຂາວ

ໝາຍເຖິງ ຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ໂປ່ງໃສ.

ທຄຕລ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

BCEL

BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC

ຂອບວົງມົນ

ໝາຍເຖິງ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີເປັນປືກແຜ່ນກົມກຽວ ປຽບດັ່ງໜ່ວຍໂລກທີ່ໝູນປີ່ນຊົ່ວນີລັນ.

 

ຄໍາຂວັນ ຂອງ ທຄຕລ:   "ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ"

 

ຄໍາຂວັນ

ນິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍ

ທັນສະໄໝ

ໝາຍເຖິງ ການນໍາໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ

ວ່ອງໄວ

ໝາຍເຖິງ ການບໍລິການທີ່ສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະແຈ້ງໃນຮຸບແບບການບໍລິການປະຕຸດຽວ

ໝັ້ນໃຈ

ໝາຍເຖິງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຊື່ສຽງ, ຖານະການເງິນໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືຈາກສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ