ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສະໝັກວຽກ


page-find-jobNew_4.jpg

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ປະກອບໃຫ້ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາສາຂາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກອອນລາຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທ່ົານັ້ນ (ບໍ່ມີການຮັບເອກະສານແບບ Hard Copy) ນັບແຕ່ວັນທີ 02-15/10/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ ສາຂາຈໍາປາສັກ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 15/09/2023 ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ທຄຕລ ສາຂາຈໍາປາສັກ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ 15 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜ່ງ, ທຄຕລ ສາຂາຄຳມ່ວນ ຈໍານວນ 06 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ທຄຕລ ສາຂາຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 23/08-08/09/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 25/08/2023 ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ທຄຕລ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ.

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຜົນການສອບເສັງພະນັກງານໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສອບເສັງຄັ້ງວັນທີ 12/08/2023 ທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ທີ່ຄະແນນຜ່ານເກນ ແມ່ນໃຫ້ ເຂົ້າມາສໍາພາດ ໃນວັນພຸດ, ວັນທິ 16/08/2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 5 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ລາຍລະອຽດຜົນຄະແນນ ສາມາດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເອກະສານປະກາດ ຄັດຕິດມານີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການສິນເຊື່ອ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ, ສາຂາໂພນໂຮງ, ສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 12/08/2023 ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການ IT Support 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງພະບາງ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 26/07-11/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ 06 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 19/07-04/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງອະນາໄມ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 19/07-04/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂັບລົດ 05 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 19/07-04/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ ທຄຕລ (ເປີດຮັບ)


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023