ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສະໝັກວຽກ


page-find-jobNew_4.jpg

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ Call Center ຈໍານວນ 10 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ກະ/ຜຽນທີ 01 ແລະ 02 ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜ່ງ (ກະ/ຜຽນ ລະ 02 ຄົນ) ກະ/ຜຽນທີ 03 ຈໍານວນ 06 ຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກອອນລາຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນທີ 10-17/05/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຂອງສະມາຄົມທະນາຄານລາວ

ຈໍານວນ 02 ຕໍາແໜ່ງ (ຕໍາແໜ່ງເລຂາທິການສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ແລະ ຕໍາແໜ່ງພະນັກງານຫ້ອງການ) ປະກອບໃຫ້ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 27/04-12/05/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງພະນັກງານວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ ຈໍານວນ 16 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສາຂາອັດຕະປື ຈໍານວນ 02 ຕໍາແໜ່ງ ທຄຕລ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ ຈໍານວນ 06 ຕໍາແໜ່ງ (ພາສາຈີນ 04 ຕໍາແໜ່ງ) ທຄຕລ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ຈໍານວນ 08 ຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 26/04-12/05/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023