ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ທະນາຄານຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ | ທຄຕລ

ທະນາຄານຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ


ສະກຸນເງິນ ຊື່ທະນາຄານ ປະເທດ ລະຫັດ SWIFT
AUD  
1 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED AUSTRALIA ANZBAU3MXXX
CAD  
1 BANK OF NOVA SCOTIA CANADA NOSCCATTXXX
CNY  
1 FUDIAN BANK CO., LTD CHINA KCCBCN2KXXX
2 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CHINA ICBKCNBJXXX
3 KUNMING GUANDU RURAL COOPERATIVE BANK CHINA YNRCCNBKXXX
4 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG SCBLHKHHXXX
EUR  
1 COMMERZBANK AG GERMANY COBADEFFXXX
2 CREDIT AGRICOLE SA FRANCE AGRIFRPPXXX
3 SOCIETE GENERALE FRANCE SOGEFRPPXXX
4 STANDARD CHARTERED BANK GERMANY BRANCH GERMANY SCBLDEFXXXX
EUR  
1 WELLS FARGO BANK, N.A., LONDON BRANCH UNITED KINGDOM PNBPGB2LXXX
GBP  
1 STANDARD CHARTERED BANK UNITED KINGDOM SCBLGB2LXXX
JPY  
1 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., JAPAN BOTKJPJTXXX
2 MIZUHO BANK, LTD. JAPAN MHCBJPJTXXX
3 STANDARD CHARTERED BANK JAPAN SCBLJPJTXXX
THB  
1 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND BKKBTHBKXXX
2 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND AYUDTHBKXXX
3 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND UBOBTHBKXXX
4 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND KASITHBKXXX
5 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND KRTHTHBKXXX
6 SIAM COMMERCIAL BANK PCL THAILAND SICOTHBKXXX
7 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL THAILAND SCBLTHBXXXX
8 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND THBKTHBKXXX
9 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND TMBKTHBKXXX
USD  
1 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND UBOBTHBKXXX
2 FUDIAN BANK CO., LTD CHINA KCCBCN2KXXX
3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CHINA ICBKCNBJXXX
4 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM VIETNAM BFTVVNVXXXX
5 KEB HANA BANK KOREA, REPUBLIC KOEXKRSEXXX
6 KOOKMIN BANK KOREA, REPUBLIC CZNBKRSEXXX
7 MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. JAPAN MHCBJPJTXXX
8 STANDARD CHARTERED BANK UNITED STATES SCBLUS33XXX
9 STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE SCBLSGSGXXX
10 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND TMBKTHBKXXX
11 WELLS FARGO BANK, N.A. UNITED STATES PNBPUS3NNYC
VND  
1 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM VIETNAM BFTVVNVXXXX