ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທະນາຄານຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ


ສະກຸນເງິນ ຊື່ທະນາຄານ ປະເທດ ລະຫັດ SWIFT
AUD  
1 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED AUSTRALIA ANZBAU3MXXX
CNY  
1 FUDIAN BANK CO., LTD CHINA KCCBCN2KXXX
2 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CHINA ICBKCNBJXXX
3 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG SCBLHKHHXXX
EUR  
1 COMMERZBANK AG GERMANY COBADEFFXXX
2 CREDIT AGRICOLE SA FRANCE AGRIFRPPXXX
3 SOCIETE GENERALE FRANCE SOGEFRPPXXX
4 STANDARD CHARTERED BANK GERMANY BRANCH GERMANY SCBLDEFXXXX
5 WELLS FARGO BANK, N.A., LONDON BRANCH UNITED KINGDOM PNBPGB2LXXX
GBP  
1 STANDARD CHARTERED BANK UNITED KINGDOM SCBLGB2LXXX
JPY  
1 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., JAPAN BOTKJPJTXXX
2 MIZUHO BANK, LTD., JAPAN MHCBJPJTXXX
3 STANDARD CHARTERED BANK JAPAN SCBLJPJTXXX
THB  
1 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND BKKBTHBKXXX
2 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND UBOBTHBKXXX
3 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND KASITHBKXXX
4 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND KRTHTHBKXXX
5 SIAM COMMERCIAL BANK PCL THAILAND SICOTHBKXXX
6 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL THAILAND SCBLTHBXXXX
7 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND THBKTHBKXXX
8 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND TMBKTHBKXXX
USD  
1 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND UBOBTHBKXXX
2 FUDIAN BANK CO., LTD CHINA KCCBCN2KXXX
3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CHINA ICBKCNBJXXX
4 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM VIETNAM BFTVVNVXXXX
5 JPMORGAN CHASE BANK N.A.,NEW YORK UNITED STATES CHASUS33XXX
6 KEB HANA BANK KOREA, REPUBLIC KOEXKRSEXXX
7 KOOKMIN BANK KOREA, REPUBLIC CZNBKRSEXXX
8 MIZUHO BANK, LTD., JAPAN MHCBJPJTXXX
9 STANDARD CHARTERED BANK UNITED STATES SCBLUS33XXX
10 STANDARD CHARTERED BANK(SINGAPORE) SINGAPORE SCBLSGSGXXX
11 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND TMBKTHBKXXX
12 WELLS FARGO BANK, N.A. UNITED STATES PNBPUS3NNYC
VND  
1 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM VIETNAM BFTVVNVXXXX
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024