ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 22/11/2022

ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 22/11/2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 23/11/2022

pdf-icon (583 KB)

BCEL ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2022

BCEL ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 16/11/2022

pdf-icon (282 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 07/11/2022

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 07/11/2022

ວັນທີ 07/11/2022

pdf-icon (611 KB)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 01/11/2022

pdf-icon (10 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ວັນທີ 05/10/2022

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ວັນທີ 05/10/2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 06/10/2022

pdf-icon (617 KB)

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 26/08/2022

pdf-icon (298 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 18/08/2022

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 18/08/2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 18/08/2022

pdf-icon (310 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 01/08/2022

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 01/08/2022

ວັນທີ 01/08/2022

pdf-icon (661 KB)

ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 01/08/2022

pdf-icon (2 MB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021, ວັນທີ 29/04/2022

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2021, ວັນທີ 29/04/2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 09/05/2022

pdf-icon (4 MB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022