ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ແຈ້ງການແຕ່ງຕັ້ງຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ແຈ້ງການແຕ່ງຕັ້ງຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 02/07/2024

pdf-icon (1 MB)

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ທຄຕລ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 13/05/2024

pdf-icon (2 MB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29 ເມສາ 2024

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29 ເມສາ 2024

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/05/2024

pdf-icon (3 MB)

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 09/05/2024

pdf-icon (1 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2024, ວັນທີ 08/05/2024

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2024, ວັນທີ 08/05/2024

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 08/05/2024

pdf-icon (301 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29 ເມສາ 2024

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29 ເມສາ 2024

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 30/04/2024

pdf-icon (4 MB)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/03/2024

pdf-icon (10 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2024, ວັນທີ 22/03/2024

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2024, ວັນທີ 22/03/2024

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22/03/2024

pdf-icon (504 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2024 ວັນທີ 11/03/2024

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2024 ວັນທີ 11/03/2024

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/03/2024

pdf-icon (721 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29/12/2023

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29/12/2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04/01/2024

pdf-icon (463 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024