ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

 ລະຫັດ : 792

 ເນື້ອທີ່ : 5,584 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 490,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນນາ

 ລະຫັດ : 791

 ເນື້ອທີ່ : 566 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 650,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນ ແລະ ເຮືອນ

 ລະຫັດ : 790

 ເນື້ອທີ່ : 6,574 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 56,460,799,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 783

 ເນື້ອທີ່ : 90 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 5,000,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 779

 ເນື້ອທີ່ : 1,381 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 55,240,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນສວນ