ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ


ປີ ເງິນປັນຜົນຕໍ່ຮຸ້ນ (ກີບ)
ເງິນປັນຜົນ ຫັກອາກອນລາຍໄດ້ 10% ຫລັງອາກອນ
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2022 100,00 - -
ລວມໝົດປີ 2022 100,00 - -
ບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2021 0,00 - -
ລວມໝົດປີ 2021 0,00 - -
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2020 560,00 - -
ລວມໝົດປີ 2020 560,00 - -
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019 813,00 - -
ລວມໝົດປີ 2019 813,00 - -
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2018 991,00 - -
ລວມໝົດປີ 2018 991,00 - -
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2017 712,00 - -
ລວມໝົດປີ 2017 712,00 - -
ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2016 614,00 - -
ລວມໝົດປີ 2016 614,00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2015 173,00 - -
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2015 219,00 - -
ລວມໝົດປີ 2015 392,00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014 360,00 - -
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2014 234,00 - -
ລວມໝົດປີ 2014 594,00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2013 405,00 - -
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2013 380,00 - -
ລວມໝົດປີ 2013 785,00 - -
ງວດທີ່ 1 ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2012 436,00 43,60 392,40
ງວດທີ່ 2 ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2012 443,00 44,30 398,70
ລວມໝົດປີ 2012 879,00 87,90 791,10
2011 776,58 77,66 698,92
ລວມໝົດປີ 2011 776,58 77,66 698,92


ໝາຍເຫດ:

- ສໍາລັບປີ 2011 ແມ່ນໝົດປີປັນຜົນຄັ້ງດຽວ

- ສໍາລັບປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນເງິນປັນຜົນ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024