Notice

ອັບໂຫຼດວັນທີ: 18/01/2022

ແຈ້ງການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ
ເອກະສານ ເລກທີ 233/ຫກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 More Detail