News Careers Forms Activities & Promotions Email LA
News | BCEL

 

 

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ

           ເຖິງ ບັນດາບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

          ເລື່ອງ: ​​​ ​​​ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນລາຄາ ເຮືອນຄິວທັນສະໄໝ.

 

       ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍ​​​ແຈ້ງເຊີນມາຍັງບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີຊາບວ່າ ທຄຕລ ມີຄວາມຕ້ອງການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ເຮືອນຄິວທັນສະໄໝ. ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງ ທຄຕລ ດັ່ງມີລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ

ລາຍການ

ລາຍລະອຽດສະເປັກ

ຈຳນວນ

1

ເຮືອນຄິວທັນສະໄໝ

 • 22" Touch Screen Monitor OEM
 • PC - Core i3, Ram 8GB, SSD 256GB , inc HDMI Port
 • HP Laserjet M15A
 • Epson Thermal Printer TM88VI
 • Barcode and Qr Code Scan
 • Cabinet Body (Webcam + Speaker) Red + White Color
 • UPS APC1000VA
 • ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານຕິດຄັດ.

 

 

15 ຊຸດ

 

 1. ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ມີຄວາມຕ້ອງການຍື່ນຊອງປະມູນຕ້ອງປະກອບດັ່ງນີ້.
 1. ຊອງເອກະສານປະກອບມີ:
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ 03 ປີຍ້ອນຫຼັງ  2017, 2018, 2019 ໃບຢັ້ງຢືນເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ຫຼື ມີໃບຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໄອທີລະບຸປີຜະລິດ ຫຼື ມີເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລະບຸໄລຍະເວລາໃນການຮັບປະກັນ, ຜົນງານຜ່ານມາທີ່ເຄີຍສະໜອງອຸປະກອນໄອທີດັ່ງກ່າວໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນ, ມີປະສົບການຜົນງານ 03 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີວິຊາການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ.
 • ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ 2% ແລະ ຕ້ອງມີອາຍຸຮອດວັນທີ 05/06/2020, ພາຍຫລັງປະກາດຜົນ ທຄຕລ ຈະສົ່ງເອກະສານຄືນ.
 1. ຊອງໃບສະເໜີລາຄາ (ຕ້ອງເປັນສະກຸນເງິນກີບລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10%).
 • ໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ລະບຸລາຄາຫົວໜ່ວຍແຕ່ລະລາຍການ ແລະ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
 1. ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນ, ການຊຳລະແບ່ງຈ່າຍເປັນ 02 ງວດ ລຸ່ມນີ້:

ງວດທີ 1: ຊຳລະ 90% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສຳເລັດ.

ງວດທີ 2: ຊຳລະ 10% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດພາຍຫຼັງຄົບກໍານົດຄໍ້າປະກັນສິນຄ້າຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາ ຫຼື ສະມາດປະກອບໜັງສືຄໍ້າປະກັນຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ ທຄຕລ ຈົນກວ່າຈະໝົດໄລຍະເວລາຄໍ້າປະກັນ.

 1. ໝາຍເຫດ:
 1. ຍື່ນເອກະສານສະເໜີລາຄາ  ພ້ອມທັງເອກະສານດ້ານເຕັກນິກຂອງບໍລີສັດ   ແລະ   ຫຼັກຖານອື່ນໆ ມາຍັງພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທີ່ປ່ອງບໍລິການຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຊັ້ນ 4 ອາຄານ C.  ໃນວັນທີ  20/05/2020  ແລະ  ຈະປິດການຮັບຊອງເວລາ 09:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.
 2. ຖ້າຜູ້ຊະນະການປະມູນປະຕິເສດການເຊັນສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ຍື່ນເງີນຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຕາມກຳນົດ, ຜູ້ຊະນະການປະມູນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ) ໃນມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຄໍ້າປະກັນການປະມູນ.

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຍືນຊອງປະມູນໃນຄັ້ງນີ້.

 

ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ເບີໂທຜູ້ປະສານງານ

ນາງ ຈັມມາລີ ພິມວົງສາ02055888876

ນາງ ເພັດສົມພອນ ຍອຍບົວກ່ອງ 02056800008