News Careers Forms Activities & Promotions Email LA
News | BCEL

 

 

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ

       ເຖິງ:   ບັນດາບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

     ເລື່ອງ  :  ​ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍືນຊອງປະມູນລາຄາເຄື່ອງອຸປະກອນໄອທີ

 

         ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ເພື່ອມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງ ທະນາຄານ ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານເພື່ອຍືນຊອງເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຄື່ອງ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 1. Server ຈຳນວນ 02 ເຄື່ອງ

Chassis Size

2 U

CPU:

32 Core (Speed: 2.6 GHz, 16 cores per CPU) X86

RAM

512 GB

Storage

1TB SAS 15k x4 (RAID 6)

Network Card PCI 10 GE SFP+
include Transceiver Module, include cables

x4 PCIe 3.0 Cards, 2 Ports / PCI Card
(Total: 8 port )

FC Storage Card HBA auto-negotiate 16 – 32 Gbps include Transceiver Module, include cables

x4 PCIe 3.0 Cards, 2 Ports / PCI Card
(Total: 8 port )

MA

3 years ( Hardware + Software )

BCEL ສາມາດເປີດ case online ເອງ ແລະ ຮັບຄຳປຶກສາ ກັບເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ ( Direct support )

 1. Server ຈຳນວນ 06 ເຄື່ອງ:

Brand

Fujitsu, Huawei, Lenovo

Chassis Size

2 U

CPU

4 Sockets
Intel Xeon Platinum 8268(2.9GHz/24-Core/35.75MB/205W)
Cascade lake Processor

RAM

2 TB

Internal Storage
include RAID Card (Raid 6)

x4 SSD 480 GB, SATA

Network Card PCI 10 GE SFP+
include Transceiver Module

x4 PCIe 3.0 Cards, 2 Ports / PCI Card
(Total: 8 port )

Network 10GE Cable 10 meters

8

FC Storage Card HBA auto-negotiate 16 – 32 Gbps include Transceiver Module

x4 PCIe 3.0 Cards, 2 Ports / PCI Card
(Total: 8 port )

FC Storage Cable 10 meters

8

Power Supplies

2

Power Cord 1.5 meters

C13 - C14

MA

3 years( Hardware + Software )

BCEL ສາມາດເປີດ case online ເອງ ແລະ ຮັບຄຳປຶກສາ ກັບເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ ( Direct support )

 

 1. Flash storage ຈຳນວນ 01 ເຄື່ອງ:

  ສຳລັບ flash storage ເຫັນດີໃຫ້ມີ 2 ຍີ່ຫໍ້ ເພື່ອມາສົມທຽບລາຄາ ຄື:

 1.  ຍີ່ຫໍ້ Huawei

Brand

Huawei

Model

OceanStor Dorado 5000 V6

Controller

2

Cache

512 GB

Drive Type

7.68 TB NVMe ssd

Drive Amount

24

Support RAID

RAID-TP

Protocol

FC, iSCSI

Network Card 10 GE SFP+
include Transceiver Module

x4 PCI Cards, 4 Ports / PCI Card
(Total: 16 port )

Network 10GE Cable 12 meters

16

FC Storage Card HBA 16 Gbps
include Transceiver Module

x4 PCI Cards, 4 Ports / PCI Card
(Total: 16 port )

FC Storage Cable 12 meters

16

Power Supplies

2

Power Cable 1.5 meters

C13 - C14

Feature + License

Deduplication, Compress, Snapshot, Clone, Remote Replicate, Virtualization

Hi-Care + MA

 1. years

 

 1.  ຍີ່ຫໍ້ IBM Flash 9100

Brand

IBM

Model

Flash System 9100

Controller

2

Cache

512 GB

Drive Type

7.68 TB NVMe

Drive Amount

24

Support RAID

Distributed RAID

Protocol

FC, iSCSI

Network Card 10 GE SFP+
include Transceiver Module

x4 PCI Cards, 4 Ports / PCI Card
(Total: 16 port )

Network 10GE Cable 12 meters

16

FC Storage Card HBA 16 Gbps
include Transceiver Module

x4 PCI Cards, 4 Ports / PCI Card
(Total: 16 port )

FC Storage Cable 12 meters

16

Power Supplies

2

Power Cable 1.5 meters

C13 - C14

Feature + License

Deduplication, Compress, Snapshot, Clone, Remote Replicate, External Storage

Support + MA

3 years

 • ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ມີຄວາມຕ້ອງການຍື່ນຊອງປະມູນຕ້ອງປະກອບດັ່ງນີ້.

 

 

 

 1. ເອກະສານຊອງທີ 1 (ບໍ່ປິດຊອງ).
 1. ປະກອບເອກະສານໃນນາມນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງອຸປະກອນໄອທີ, ຕ້ອງມີວິຊາການສະເພາະ ແລະ ມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 05 ປີຂຶ້ນໄປ (ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນປີລ່າສຸດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ).
 2. ລະບຸຍີ່ຫໍ້, ປີຜະລິດສິນຄ້າ, ປະເທດທີ່ຜະລິດອຸປະກອນໄອທີ (SERIES) ຫຼື ມີເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລະບຸໄລຍະເວລາໃນການຮັບປະກັນ, ຜົນງານຜ່ານມາທີ່ເຄີຍສະໜອງອຸປະກອນໄອທີດັ່ງກ່າວໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນ.
 3. ກຳນົດຍື່ນຊອງມາດຕະຖານເຕັກນິກດ້ານໄອທີ ຈະປິດຮັບວັນທີ 16/07/2020 ເວລາ 09:00 ໂມງ ທີ່ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທີ່ປ່ອງບໍລິການຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຊັ້ນ 4 ອາຄານ C.
 1. ເອກະສານຊອງທີ 2 (ປິດຊອງ).
 1. ໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ລະບຸລາຄາຫົວໜ່ວຍແຕ່ລະລາຍການ ແລະ ລວມມູນຄ່າອາກອນທັງໝົດເປັນສະກຸນເງິນກີບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
 2. ໃນວັນທີ 24/07/2020 ເວລາ 10:00 ໂມງ ແມ່ນມື້ເປີດຊອງປະມູນແຈ້ງໃຫ້ ບໍລິສັດ, ຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈະຕ້ອງຖືຊອງລາຄາມາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ອາຄານ C.
 3. ບໍລິສັດ​ຜູ້​ສະໜອງຕ້ອງ​ກໍານົດ​ລຸ້ນ, Hardware & Software ຕ່າງໆ ພ້ອມ​ທັງ​ລະບຸ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕ່າງໆ ມາ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ​ໃຫ້ກົງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃນ​ຕາຕະລາງ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ. ການຈັດ​ຊື້​ແມ່ນ​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຍີ່ຫໍ້​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 4. ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້າປະກັນການປະມູນຕໍ່າສຸດ 2% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ໂດຍໜັງສືຄໍ້າປະກັນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ (ວັນໝົດອາຍຸໜັງສືຄໍ້າປະກັນຕ້ອງເຖິງ ວັນທີ 15/08/2020) ຫຼື ແຊັກທີ່ວີຊ້າແລ້ວ (ທຄຕລ ບໍ່ຮັບເງິນສົດ), ພາຍຫຼັງປະກາດຜົນ ທຄຕລ ຈະສົ່ງໜັງສືຄໍ້າປະກັນດັ່ງກ່າວຄືນ.
 1. ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ຊະນະການປະມູນ:
 • ຖ້າຜູ້ຊະນະການປະມູນປະຕິເສດການເຊັນສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ຍື່ນເງິນຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຜູ້ຊະນະການປະມູນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ໃນອັດຕາ 2% ຂອງມູນຄ່າລວມທີ່ສະເໜີປະມູນ.
 • ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ທຄຕລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນສັນຍາ ແມ່ນມອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະໜອງ.
 • ການຊໍາລະແບ່ງຈ່າຍເປັນ 02 ງວດ ລຸ່ມນີ້:

* ງວດທີ 1: ຊໍາລະ 90% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງສໍາເລັດ.

* ງວດທີ 2: ຊໍາລະ 10% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍຫຼັງຄົບກໍານົດການຄໍ້າປະກັນຄຸນະພາບສິນຄ້າ 06 ເດືອນ, ແຕ່ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ຕ້ອງແມ່ນຕາມໄລຍະເວລາຂອງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ທີ່ຜູ້ສະໜອງແຈ້ງເບື້ອງຕົ້້ນ, ຖ້າຫາກຜູ້ສະໜອງເມີນເສີຍ ບໍ່ເຂົ້າມາສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາ ແມ່ນ ທຄຕລ ຈະປັບໄໝ 20% ຂອງມູນຄ່າ..

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຍືນຊອງປະມູນໃນຄັ້ງນີ້.

 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ