ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ຂ່າວສານ | ທຄຕລ

 

 

 

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ

ເຖິງ:    ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າບໍລິສັດ, ຜູ້ສະໜອງ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍປະເພດເຄື່ອງຈັກ

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ:  ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງລາຄາ ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນັບ-ຄັດ​ໄຈ້-ກວດ​ເງິນ​ປອມ.

 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຂໍແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານ ຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງຈັກ ຍື່ນຊອງປະມູນ ເຄື່ອງຈັກທີ່​ສາ​ມາດ: ນັບເງິນ-​ຄັດໄຈ້ເງິນ-ກວດເງິນ​ປອມໄດ້​ຫຼາຍ​ສະ​ກຸນ ເພື່ອປະກອບເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ເຂົ້່າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງທະນາຄານ ຄື: ເຄື່ອງ​ຈັກນັບ-​ຄັດໄຈ້ເງິນລຸ້ນ 2 (1+1) ຊ່ອງ, 4 (3+1) ຊ່ອງ ແລະ 8 ຊ່ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Ø ເອກະສານ ຊອງທີ 1 (ບໍ່ປິດຊອງ):

 • ປະກອບເອກະສານໃນນາມນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງຈັກນັບເງິນ, ຕ້ອງມີວິຊາການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະ ແລະ ມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີຂຶ້ນໄປ (ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນປີລ່າສຸດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ).
 • ຄວາມສາມາດຂອງຈັກ 2 ຊ່ອງ: ນັບເງິນ ກວດເງິນປອມ ໄຈ້ເງິນ ແລະ ລຽງໜ້າເງິນ; ກວດເງິນປອມໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ສະກຸນເງິນ (LAK, USD, CNY, THB, EUR, GBP); ຄວາມໄວໃນການນັບຢ່າງໜ້ອຍ 650 ໃບ/ນາທີ; ຊ່ອງຮັບເງິນທີ່ນັບແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 200 ໃບ, ມີຈໍນອກເສີມ.
 • ຄວາມສາມາດຂອງຈັກ 4 ຊ່ອງ: ນັບເງິນ ກວດເງິນປອມ ລຽງໜ້າເງິນ ແລະ ຄັດແຍກເງິນເກົ່າ-ໃໝ່ ໄດ້; ສາມາດຄັດແຍກຕ່າງສະກຸນເງິນພ້ອມກັນໄດ້; ກວດເງິນປອມໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ສະກຸນເງິນ (LAK, USD, CNY, THB, EUR, GBP); ຄວາມໄວໃນການນັບຢ່າງໜ້ອຍ 700 ໃບ/ນາທີ; ຊ່ອງຮັບເງິນທີ່ນັບແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 2.000 ໃບ.
 • ຄວາມສາມາດຂອງຈັກ 8 ຊ່ອງ: ນັບເງິນ ກວດເງິນປອມ ລຽງໜ້າເງິນ ແລະ ຄັດແຍກເງິນເກົ່າ-ໃໝ່ ໄດ້; ສາມາດຄັດແຍກຕ່າງສະກຸນເງິນພ້ອມກັນໄດ້; ກວດເງິນປອມໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ສະກຸນເງິນ (LAK, USD, CNY, THB, EUR, GBP); ຄວາມໄວໃນການນັບຢ່າງໜ້ອຍ 700 ໃບ/ນາທີ; ຊ່ອງຮັບເງິນທີ່ນັບແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 2.000 ໃບ.
 • ລະບຸຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຄຸນນະພາບບຂອງເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ: ຂະໜາດ, ​ຄຸນ​​ສົມ​ບັດຂອງເຄື່ອງ​ຈັກ, ການອັບເດດ Software, ການຝຶກອົບຮົມການໃຊ້ງານໃຫ້ພະນັກງານ ທຄຕລ, ລະບຸປີຜະລິດ-ປະເທດຜະລິດສິນຄ້າ, ກຳນົດເວລາສົ່ງເຄື່ອງ, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິນ​ຄ້າ, ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ-ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຫຼັງ​ການ​ຂາຍ, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການເຄຼມ​ຄືນ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ເງິນ​ປອມສາ​ມາດ​ຜ່ານ​ໄດ້ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ອື່ນໆຢ່າງລະ​ອຽດ.
 • ບໍລິສັດໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ຈ່າຍຜ່ອນ ຫຼື ເຊົ່າ ແມ່ນໃຫ້ລະບຸມາພ້ອມ.
 • ກຳນົດຍື່ນຊອງ ແມ່ນວັນທີ 16/07/2020 ເວລາ 11:00 ໂມງ ທີ່ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທີ່ປ່ອງບໍລິການຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຊັ້ນ 4 ອາຄານ C.

Ø ເອກະສານ ຊອງທີ 2 (ປິດຊອງ):

 • ການສະ​ເໜີລາຄາຕ້ອງເປັນ​ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ​ ແລະ ລວມອາກອນມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ 10%.
 • ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້າປະກັນການປະມູນຕໍ່າສຸດ 2% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ໂດຍໜັງສືຄໍ້າປະກັນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ (ວັນໝົດອາຍຸຂອງໜັງສືຄໍ້າປະກັນແມ່ນວັນທີ 15/08/2020) ຫຼື ແຊັກທີ່ວີຊ້າແລ້ວ (ທຄຕລ ບໍ່ຮັບເງິນສົດ), ພາຍຫຼັງປະກາດຜົນ ທຄຕລ ຈະສົ່ງໜັງສືຄໍ້າປະກັນດັ່ງກ່າວຄືນ.
 • ກຳນົດຢື່ນຊອງລາຄາ ແມ່ນວັນທີ 24/07/2020 ເວລາ 14:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ອາຄານ C (ເປີດຊອງລາຄາຊ່ອງໜ້າກັບຄະນະກໍາມະການຂອງ ທຄຕລ).

ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ຊະນະການປະມູນ:

 • ຖ້າຜູ້ຊະນະການປະມູນປະຕິເສດການເຊັນສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ຍື່ນເງິນຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຜູ້ຊະນະການປະມູນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ໃນອັດຕາ 2% ຂອງມູນຄ່າລວມທີ່ສະເໜີປະມູນ.
 • ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ທຄຕລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນສັນຍາ ແມ່ນມອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະໜອງ.
 • ການຊໍາລະແບ່ງຈ່າຍເປັນ 03 ງວດ ລຸ່ມນີ້:

* ງວດທີ 1: ຊໍາລະ 15% ຂອງມູນຄ່າ (ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ) ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາ ແລະ ຈົດທະບຽນສັນຍາແລ້ວ.

* ງວດທີ 2: ຊໍາລະ 75% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງສໍາເລັດ.

* ງວດທີ 3: ຊໍາລະ 10% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍຫຼັງຄົບກໍານົດການຄໍ້າປະກັນສິນຄ້າ (ຢ່າງໜ້ອຍ 01 ປີ).

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຍືນຊອງປະມູນລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

 

 •  

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ:

 

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸເຕັກນິກ:

213200 ຕໍ່ 414