ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລາຄາ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ຂອງ ທຄຕລ.

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລາຄາ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ຂອງ ທຄຕລ.

pdf-icon (Soft copy)