ບົດສຳພາດ ວິທີການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເມື່ອຕ້ອງເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ທະນາຄານ

ບົດສຳພາດ ວິທີການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເມື່ອຕ້ອງເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ທະນາຄານ

pdf-icon (Soft copy)