ພິທີເຊື່ອມຊືມເອກະສານສຳຄັນ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິທີເຊື່ອມຊືມເອກະສານສຳຄັນ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

pdf-icon (Soft copy)