ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ສໍານັກງານໃຫຍ່)

ທີ່ຕັ້ງ: ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄຳ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (85621) 213200-1 , (85621) 223243-4 (85621) 217899 , (85621) 222495
ແຟັກ: (85621) 213202 , (85621) 223012, (85621) 214944
ອິເມວ: bcelhovt@bcel.com.la, bcelhqv@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: 2925
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024