ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທ: (856-21) 213205
ແຟັກ: (856-21) 219765
ອິເມວ: bcelvtc@bcel.com.la
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024