ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ຕູ້ຝາກເງິນອັດຕະໂນມັດ (CDM)

ຄຸນລັກສະນະ

CDM ຫຍໍ້ມາຈາກ Cash Deposit Machine, ແມ່ນຕູ້ຝາກເງິນຢູ່ນອກສະຖານທີ່ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເວລາຫຼາຍ ໃນການເຂົ້າມາ ຝາກເງິນນຳທະນາຄານ. ຕູ້ຝາກເງິນແມ່ນຕູ້ທີ່ໃຊ້ສະເພາະຝາກເງິນເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ສາມາດຖອນເງິນສົດຈາກຕູ້ໄດ້, ສາມາດຮັບໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນປະເພດ ໃບ 10,000.00 ກີບ,ໃບ 20,000.00 ກີບ,ໃບ 50,000.00 ກີບ ແລະ ໃບ 100,000 ກີບ, ສາມາດຝາກເງິນໄດ້ສູງສຸດ 50 ໃບ/ຄັ້ງ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດຄັ້ງ/ມື້/ບັນຊີ, ສາມາດຝາກໄດ້ຕະຫຼອດ 24/7 ຊົ່ວໂມງ ທົ່ວລະບົບຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ. ນອກຈາກການຮັບຝາກ ເງິນແລ້ວທ່ານຍັງສາມາດກວດ ເບິ່ງຍອດການເຄື່ອນໄຫວ 5 ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແລະ ກວດຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ປະຢັດ​ເວລາ ແລະ​ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ການນຳໃຊ້​ສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ຈາກຕູ້ຝາກ​ເງິນ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ (CDM) ທົ່ວ​ລະບົບ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.