ສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງເສີມ SME ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

👉ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ໂທ: 021 213200-307 (ໃນໂມງແລະວັນລັດຖະການ)