ເງິນກູ້ເພື່ອທຸລະກິດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ເປັນ SMEs ທີ່ນອນໃນ 03 ຂະແໜງການຄື: ການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນ ຫຼື ຄົງທີ່

ຈຸດເດັ່ນ

 • ​​ດອກເບ້ຍຕໍ່າ
 • ຄ່າທໍານຽມອານຸມັດຕໍ່າ
 • ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫຼັກຊັບ
 • ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມຍອດເຫຼືອເງິນກູ້
 • ບໍ່ຕ້ອງແບກຮັບພາລະດອກເບັ້ຍສູງ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

 • ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ມີປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ
 • ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດຕາມເປົ້າໝາຍຂະແໜງການທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມ

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ
 • ເອກະສານກ່ຽວກັບທຸລະກິດ
 • ເອກະສານດ້ານການເງິນ

ວົງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ

 • ສູງສຸດ 2,5 ຕື້ກີບ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • ໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍຫຼຸດຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໃຫ້ລູກຄ້າທົ່ວໄປ 10 % (8,1% -9,45%)

ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ

 • ບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫຼັກຊັບ, ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດ 0,1 – 0,5% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ

ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ

 • ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ, ໄລຍະກາງ 1-5 ປີ, ໄລຍະຍາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ອີງຕາມຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະຕິວຈິງ

ການ​ຊໍາລະ​ຄືນ

 • ອິງຕາມລາຍຮັບທຸລະກິດ

ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ

 • ໃບຕາດິນ + ສິ່ງປຸກສ້າງ, ເງິນຝາກນໍາ ທຄຕລ ແລະ ອື່ນໆ

ໝາຍເຫດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ