BCEL ມີນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສຳລັບລູກຄ້າສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19

  1. ສຳລັບກຸ່ມລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນ
  2. ສຳລັບກຸ່ມລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ
  3. SMEs
  4. ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ (Corporate)
  • ເງື່ອນໄຂໃນການພິຈາລະນາ: ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: ຂະແໜງສິນເຊື່ອ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາທົ່ວປະເທດ.