BCEL One

ຄຸນລັກສະນະ

 • ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. BCEL One ມີ 02 ຊ່ອງທາງໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຄື: 

ທາງເລືອກທີ 01 ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື Smartphone ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android ຫຼື iOS.

ທາງເລືອກທີ 02 ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານເວັບໄຊ BCEL One  ຜ່ານເວັບບຣາວເຊີສ໌ຕ່າງໆເຊັ່ນ: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome ແລະ ອື່ນໆໄດ້. 

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ 

 • BCEL One ມີຫຼາຍບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກຳການເງິນຂອງທ່ານເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ, ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍພຽງປາຍນິ້ວມື. ໃນ BCEL One ທ່ານສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດການບັນຊີ ແລະ ບັດຂອງທ່ານໄດ້, ຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆດ້ວຍບັນຊີ ຫຼື ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຼນິກ OneCash, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍການສະແກນ QR ຜ່ານ OnePay, ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງອອນລາຍໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງດ້ວຍ OneCare, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມດ້ວຍການສ້າງໂຄງການ ແລະ ບໍລິຈາກຜ່ານ OneHeart ແລະ ບໍລິການອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນ BCEL One.

 

 • BCEL One ມີ ຟັງຊັ່ນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
 • ວົງເງິນການໂອນແຕ່ລະປະເພດບັດ:
 1. ­ບັດຟ້າ Standard ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 100.000.000 ກີບ/ວັນ
 2. ບັດ Carbon ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 150.000.000 ກີບ/ວັນ
 3. ­ບັດ Gold ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 200.000.000 ກີບ/ວັນ
 • ວົງເງິນການຊໍາລະ Onepay ແຕ່ລະປະເພດບັດ:
 • ­ບັດຟ້າ Standard ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 100.000.000 ກີບ /ວັນ
 • ບັດ Carbon ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 150.000.000 ກີບ/ວັນ
 • ບັດ Gold ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 200.000.000 ກີບ/ວັນ

36 ຟັງຊັ້ນໃນ BCEL One

ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນ

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/01.pngການເຄື່ອນໄຫວ

 

 • ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ສາມາດກວດກາລາຍການເຄື່ີອນໄຫວຂອງບັນຊີໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງທ່ານ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/02.png ຂໍ້ມູນບັດ

 • ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃນການກວດເບີ່ງຈໍານວນເງິນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນບັດ, ພ້ອມຍັງສາມາດກວດເບີິ່ງເລກບັນຊີ ແລະ ສາມາດປ່ຽນບັນຊີຫຼັກ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/03.png ເປີດ/ປິດອອນລາຍ

 • ເປັນບໍລິການ ເປີດ/ປິດ ການນໍາໃຊ້ບັດຊໍາລະຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ການຊໍາລະຕ່າງໆ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/04.png ໂອນເງິນ         

 • ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນ ທຄຕລ.
 • ໂອນເງິນຕ່າງທະນາຄານລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ໂຄງການ Lapnet.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/05.png ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM

 • ຟັງຊັ້ນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການຖອນເງິນສົດຜ່ານ QR Code ຢູ່ທີ່ຕູ້ ATM ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ບັດ ATM ກໍ່ສາມາດຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ໄດ້. 
 • ວົງເງິນໃນການຖອນເງິນ 50.000-1.500.000 ກີບ/ຄັ້ງ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/06.png FastTrack

 • ຟັງຊັ້ນຖອນເງິນດ່ວນແບບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດສ້າງຟອມຖອນເງິນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນເຂົ້າມາທະນາຄານ ເພື່ອບໍ່ຕ້ອງຖ້າຄິວດົນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຂຽນຟອມທະນາຄານໃນຮູບແບບເກົ່າໆ.
 • ສາມາດເບິ່ງແບບຟອມ ໄດ້ຍ້ອນຫຼັງ, ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສ້າງຟອມສໍາເລັດ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/07.png ບົງເງິນ

 • ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການໂອນເງິນໃຫ້ ທຸກຄົນເປັນຕົ້ນແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີ ສາມາດສ້າງບົງເງິນບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ.
 • ສາມາດກວດເບິ່ງປະຫວັດໃນການຮັບບົງເງິນ ແລະ ສົ່ງບົງເງິນຍ້ອນຫຼັງ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/08.png ໂອນລອຍ BCOME

 • ເປັນບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງບຸກຄົນຫາບຸກຄົນ ໂດຍ ການນໍາໃຊ້ເລກບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ເລກລະຫັດເພື່ອຮັບເງິນ ສາມາດຮັບຜ່ານຕົວແທນ BCOME ແລະ ປ່ອງບໍລິການເຄົ້າເຕີ ທຄຕລ ທຸກສາຂາ ທົ່ວປະເທດ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/09.png Payme

 • ເປັນບໍລິການຮຽກເກັບປາຍທາງ

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/10.pngຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ

image

image

image

image

image

 • ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າ BCEL One ສາມາດຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານທັງ ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ບັດເຕີມເງິນ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/11.png ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ

 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/12.png ຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/13.png ຄ່າສິນເຊື່ອຕ່າງໆ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ BCEL One ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນເຊື່ອບໍລິສັດຕ່າງໆໄດ້ທັນຕໍ່ວັນ ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດ ພ້ອມກັນນັ້ນທັງມີບໍລິການຕັດເງິນແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍມີບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

 

 

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/14.png ຈ່າຍຄ່າໃບບິນຕ່າງໆ

 • ເປັນບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃນການຊໍາລະຄ່າໃບບິນບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປຊໍາລະໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/15.png ຈ່າຍປະກັນໄພ

image

image

image

 • ຟັ່ງຊັ້ນນີ້ ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຊໍາລະຄ່າປະກັນໄພ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດຊໍາລະຄ່າປະກັນໄພໄດ້ ບໍລິສັດ ເຊັ່ນວ່າ: 
 • ບໍລິສັດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ
 • ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ
 • ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌

 

 

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/16.png Lao National Single Window

 • ລະບົບຈ່າຍພາສີນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກປະຕູດຽວ ຂອງກະຊວງການເງິນເພື່ອຊຳລະການສົ່ງອອກ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານພາສີສາກົນ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/17.png ມອບພັນທະຊັບສິນຂອງລັດ

 • ການຊຳລະຄ່າເຊົ່າຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/18.png 

ຕັ່ງຄ່າ OnePay

image

image

image

 • ສາມາດຖ່າຍຮູບ ເພື່ອສະແກນໃນການຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ.
 • ສາມາດກວດປະຫວັດການຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງ. 
 • ສາມາດກໍານົດວົງເງິນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊໍາລະ ໂດຍຜ່ານການຕອບ ໃນ ຄໍາຖາມລັບ.

 

 

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/18.png 

OnePay Merchant 

 

image

image

image

image

image

image

image

image

 • ຟັງຊັ້ນ OnePay Merchant ແມ່ນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນສໍາລັບລູກຄ້າ ທີ່ສະໝັກນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ OnePay (ທີ່ມີຮ້ານຄ້າແລະ ຈະມີລາຍການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

u ສາມາດກວດເບິ່ງຈຸດຮັບເງິນ

v ຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ (ສາມາດໃສ່ຄໍາອະທິບາຍໄດ້)

w QR ຮັບເງິນ

x QR ຮ້ານຄ້າ

y ປະຫວັດການຮັບຊໍາລະ QR Payment. (OnePay, WechatPay, AliPay, PromptPay, UnionPay)

z ສາມາດຖ່າຍຮູບ ເພື່ອສະແກນໃນການຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ

{ ສາມາດກວດປະຫວັດການຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງ

| ສາມາດກໍານົດວົງເງິນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊໍາລະ ໂດຍຜ່ານການຕອບ ໃນ ຄໍາຖາມລັບ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/19.png Oneheart

 • ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ງ່າຍສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຮັບບໍລິຈາກ ແລະ ນໍາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກທັງໝົດໄປຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/20.png ຈ່າຍຄ່າບັດເຄຣດິດ

 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່າບັດເຄຣດິດ ທຄຕລໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາຊໍາລະຜ່ານເຄົ້າເຕີບໍລິການຂອງ ທຄຕລ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/21.png ໂອນເງິນເຂົ້າບັດຕ່າງໆ

 • ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃນການຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: u ບັດ Master Myway; 

v ບັດ Standard Master; 

w ບັດ BCOME;

x ບັດ SmartVAT.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/22.png ວິທະຍາໄລວຽງຈັນ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນຊໍາລະຄ່າຮຽນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/23.png ສະຖາບັນການທະນາຄານ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນຊໍາລະຄ່າຮຽນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/24.png ສາຍເຊົ່າ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນສໍາລັບຊຳລະຄ່າອິນເຕີເນັດ FTTH ຜ່ານ BCEL One ໄດ້ທັງໝົດ 05 ເຄືອຂ່າຍ ຄື:

u ເຄື່ອຂ່າຍລາວໂທລະຄົມ

v ເຄື່ອຂ່າຍ TPLUS;

w ເຄື່ອຂ່າຍ SKYNET TELECOM;

x ເຄື່ອຂ່າຍ UNITEL;

y ເຄື່ອຂ່າຍ LAOSAT.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/25.png ບັດຂົວມິດຕະພາບ

 • ຟັງຊັ້ນການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດຜ່ານຂົວມິດຕະພາບ ໂດຍບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ໃນການຂ້າມຂົວມິດຕະພາບເທົ່ານັ້ນ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/26.png ໂທລະພາບ

 • ບໍລິການການຊໍາລະຄ່າບໍລິການຮັບຊົມ ໂທລະພາບ LDTV.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/27.png ປິໂຕຣເທຣດ

 • ຟັງຊັ້ນການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ ປິໂຕຣເທຣດ ເຊິ່ງບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໃຊ້ສໍາລັບເຕີມນໍ້າມັນລົດໃນປໍ້ານໍ້າມັນຂອງ ປິໂຕຣເທຣດເທົ່ານັ້ນ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/28.png Smart Tax

 • ຟັງຊັ້ນເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Smart TAX ເພື່ອຊຳລະພາສີອາກອນ ແລະ ອື່ນໆເຊິ່ງເປັນບັດທີ່ ໃຊ້ຊໍາລະກັບດ່ານມິດຕະພາບຕ່າງໆໄດ້ 20 ກວ່າດ່ານ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/29.png Easy Tax

 • ເປັນຟັງຊັ້ນ ສໍາລັບຊຳລະຄ່າອາກອນເຂົ້າໃນລະບົບ Easy Tax ຂອງກະຊວງການເງິນ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/30.png Smart VAT

 • ເປັນບໍລິການສໍາລັບ ຊໍາລະຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/31.png ຄ່າທໍານຽມທາງ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍໃນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງຂອງພາຫະນະຂັບຂີ່ ທີ່ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/32.png ຄ່າພາສີທີ່ດິນ

 • ຟັງຊັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນໄດ້ງ່າຍສະດວກ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/33.png Smart VAT2

 • ຟັງຊັ້ນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊຳລະຄ່າທຳນຽມຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ ຂອງພາຫະນະ ແລະ ຄົນຜ່ານດ່ານ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/34.png ປະຫວັດການຈ່າຍ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຊໍາລະ ປະເພດ

image

image

image

image

image

image

image

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/01/35.png ເປີດໃຊ້ບັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການໂຈນລະກໍາຂໍ້ມູນບັດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນການນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
 1. ຟັງຊັ່ນອື່ນໆ ໃນ BCEL One

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/02/01.png OneCare

 • ເປັນຟັງຊັ້ນຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທຄຕລ ເພື່ອສອບຖາມ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ.

https://www.bcel.com.la/bcel/resources/imgs/bcel1/02/02.png Onecash Wallet

 • ເປັນກະເປົາເງິນ Electronic ສຳລັບລູກຄ້າທຸກຄົນສາມາດສ້າງ ແລະ ຮັບບົງເງິນຖອນເງິນສົດ ແລະ ສາມາດຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ. (ລູກຄ້າບໍ່ມີບັນຊີ ແລະ ບັດ ATM ກໍສາມາດເປີດນໍາໃຊ້ໄດ້)
 • ໃນ OneCash Wallet ມີຫຼາຍຟັງຊັ່ນ ແລະ ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຄືກັບ BCEL One ໂດຍມີຟັງຊັ່ນຕ່າງໆເຊັ່ນ:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image