ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ລະບົບຮັບຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ  (Land Tax)

ຄຸນລັກສະນະ

  • ແມ່ນລະບົບຮັບຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານເປັນການຫັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໄປສູ່ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີລັກສະນະລວມສູນ, ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ຊ່ອງທາງການຊຳລະ

  • ສາມາດຈ່າຍຄ່າພາສີທີ່ດິນຜ່ານເຄົາເຕີບໍລິການ ແລະ BCEL One ຂອງ ທຄຕລ.
  • ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ແລະ Mobile App ຂອງທະນາຄານຕົວແທນ: ລາວ-ຫວຽດ, ພັດທະນາລາວ, ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ບີຊີໄອ ແລະ ລາວ-ຈີນ.
  • ຜ່ານຕົວແທນຮັບຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ.