ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2023

ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 17/10/2023

pdf-icon (6 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ, ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2023 ວັນທີ 31/08/2023

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ, ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2023 ວັນທີ 31/08/2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 01/09/2023

pdf-icon (457 KB)

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/08/2023

pdf-icon (353 KB)

ແຈ້ງການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມ ແລະ ຫົວໜ້ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ຄົນໃໝ່

ແຈ້ງການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມ ແລະ ຫົວໜ້ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ຄົນໃໝ່

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 15/06/2023

pdf-icon (790 KB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 27 ເມສາ 2023

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 27 ເມສາ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10/05/2023

pdf-icon (4 MB)

ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04/05/2023

pdf-icon (525 KB)

ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2022

ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2022

ວັນທີ 27/04/2023

pdf-icon (690 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022

ວັນທີ 27/04/2023

pdf-icon (1 MB)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/04/2023

pdf-icon (10 MB)

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2022

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10/04/2023

pdf-icon (362 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024