ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2021

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/11/2021

pdf-icon (2 MB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2021

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 03/11/2021

pdf-icon (452 KB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ປະຈຳໄຕມາດ 3 ປີ 2021

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ປະຈຳໄຕມາດ 3 ປີ 2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 03/11/2021

pdf-icon (346 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2021

ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2021

ວັນທີ 29/10/2021

pdf-icon (1 MB)

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 08/10/2021

pdf-icon (5 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 31/08/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 31/08/2021

ວັນທີ 31/08/2021

pdf-icon (374 KB)

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ລ່າຊ້າ

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ລ່າຊ້າ

ວັນທີ 27/08/2021

pdf-icon (826 KB)

ບົດຂ່າວພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ

ບົດຂ່າວພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ

ວັນທີ 14/06/2021

pdf-icon (506 KB)

ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021 ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງ ທຄຕລ

ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021 ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງ ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/06/2021

pdf-icon (471 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/06/2021

pdf-icon (258 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022