ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ບົດຂ່າວທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານ ແກ່ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະໂຄງການເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ອຳມະຕະຊີຕີ້

ບົດຂ່າວທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານ ແກ່ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະໂຄງການເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ອຳມະຕະຊີຕີ້

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04/12/2020

pdf-icon (318 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 02/10/2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 02/10/2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 05/10/2020

pdf-icon (250 KB)

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວັນດາລາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT)

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວັນດາລາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT)

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/09/2020

pdf-icon (397 KB)

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ລ່າຊ້າ

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ລ່າຊ້າ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31/08/2020

pdf-icon (496 KB)

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບມືຖື ແລະ ການຊຳລະສະສາງ ແຫ່ງປີ

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບມືຖື ແລະ ການຊຳລະສະສາງ ແຫ່ງປີ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 25/08/2020

pdf-icon (521 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2020, ວັນທີ 07/08/2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2020, ວັນທີ 07/08/2020

ວັນທີ 07.08.2020

pdf-icon (241 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 05/08/2020

pdf-icon (530 KB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 12/06/2020

pdf-icon (3 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 05/06/2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ວັນທີ 05/06/2020

pdf-icon (349 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019

ວັນທີ 29/05/2020

pdf-icon (3 MB)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2019

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2019

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2020

pdf-icon (7 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2020, ວັນທີ 06/05/2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2020, ວັນທີ 06/05/2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2020

pdf-icon (557 KB)

ບົດຂ່າວການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານແບບໃໝ່ ສະດວກ ປອດໄພ ໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ !

ບົດຂ່າວການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານແບບໃໝ່ ສະດວກ ປອດໄພ ໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ !

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020

pdf-icon (335 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2020

ວັນທີ 07/02/2020

pdf-icon (305 KB)

ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຂອງສາຂາທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2020

ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຂອງສາຂາທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04 ກຸມພາ 2020

pdf-icon (410 KB)

BCEL OneHeart ມອບເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງອັດຕະປື ມູນຄ່າທັງໝົດ 4 ຕື້ກວ່າກີບ

BCEL OneHeart ມອບເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງອັດຕະປື ມູນຄ່າທັງໝົດ 4 ຕື້ກວ່າກີບ

ວັນທີ 20 ທັນວາ 2019

pdf-icon (728 KB)

ວັນພັກລັດຖະການຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ວັນພັກລັດຖະການຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 06 ທັນວາ 2019

pdf-icon (571 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2019

ວັນທີ 25/10/2019

pdf-icon (630 KB)

ງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2019

pdf-icon (388 KB)

ທຄຕລ ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay

ທຄຕລ ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2019

pdf-icon (251 KB)