ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2022

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10/04/2023

pdf-icon (362 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 21/03/2023

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 21/03/2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22/03/2023

pdf-icon (503 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ວັນທີ 07/03/2023

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ວັນທີ 07/03/2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 07/03/2023

pdf-icon (435 KB)

ການຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2023

ການຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 06/03/2023

pdf-icon (3 MB)

BCEL ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດຊັ້ນນໍາດີເດັ່ນ ສຄອຊ ປະຈຳປີ 2022 (Lao Business Leader Award 2022)

BCEL ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດຊັ້ນນໍາດີເດັ່ນ ສຄອຊ ປະຈຳປີ 2022 (Lao Business Leader Award 2022)

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10/02/2023

pdf-icon (711 KB)

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ປະຈໍາປີ 2022, ວາງທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ປະຈໍາປີ 2022, ວາງທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31/01/2023

pdf-icon (1015 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 23/12/2022

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 23/12/2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 23/12/2022

pdf-icon (486 KB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 22.11.2022

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 22.11.2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 07/12/2022

pdf-icon (5 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 22/11/2022

ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 22/11/2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 23/11/2022

pdf-icon (583 KB)

BCEL ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2022

BCEL ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2022

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 16/11/2022

pdf-icon (282 KB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023