ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 08/10/2021

pdf-icon (5 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 31/08/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 31/08/2021

ວັນທີ 31/08/2021

pdf-icon (374 KB)

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ລ່າຊ້າ

ໜັງສືຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ລ່າຊ້າ

ວັນທີ 27/08/2021

pdf-icon (826 KB)

ບົດຂ່າວພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ

ບົດຂ່າວພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ຜູ້ອໍານວຍການ ທຄຕລ

ວັນທີ 14/06/2021

pdf-icon (506 KB)

ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021 ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງ ທຄຕລ

ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021 ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງ ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/06/2021

pdf-icon (471 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 10/06/2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/06/2021

pdf-icon (258 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ວັນທີ 20/05/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ວັນທີ 20/05/2021

ວັນທີ 20/05/2021

pdf-icon (229 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2020

ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2020

ວັນທີ 30/04/2021

pdf-icon (3 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 27/04/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 27/04/2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/04/2021

pdf-icon (137 KB)

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21/04/2021

pdf-icon (6 MB)

ມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020

ມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21/04/2021

pdf-icon (154 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ວິສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 09/04/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ວິສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 09/04/2021

ວັນທີ 09/04/2021

pdf-icon (195 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 05/04/2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ວັນທີ 05/04/2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 06/04/2021

pdf-icon (345 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ວັນທີ 18.03.2021

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ວັນທີ 18.03.2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 19/03/2021

pdf-icon (160 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ວັນທີ 18/02/2021

pdf-icon (299 KB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2021

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2021

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10/02/2021

pdf-icon (536 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ, ຄັ້ງທີ 1

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ, ຄັ້ງທີ 1

ວັນທີ 27/01/2021

pdf-icon (310 KB)

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການແລກປ່ຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການແລກປ່ຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/12/2020

pdf-icon (313 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ

ວັນທີ 23/12/2020

pdf-icon (277 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ

ວັນທີ 03/12/2020

pdf-icon (270 KB)