ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/03/2024

pdf-icon (10 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2024, ວັນທີ 22/03/2024

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2024, ວັນທີ 22/03/2024

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22/03/2024

pdf-icon (504 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2024 ວັນທີ 11/03/2024

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2024 ວັນທີ 11/03/2024

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11/03/2024

pdf-icon (721 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29/12/2023

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 29/12/2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04/01/2024

pdf-icon (463 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 23/10/2023

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2023, ວັນທີ 23/10/2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 24/10/2023

pdf-icon (499 KB)

ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2023

ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 17/10/2023

pdf-icon (6 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ, ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2023 ວັນທີ 31/08/2023

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ, ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2023 ວັນທີ 31/08/2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 01/09/2023

pdf-icon (457 KB)

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 29/08/2023

pdf-icon (353 KB)

ແຈ້ງການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມ ແລະ ຫົວໜ້ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ຄົນໃໝ່

ແຈ້ງການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມ ແລະ ຫົວໜ້ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ຄົນໃໝ່

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 15/06/2023

pdf-icon (790 KB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 27 ເມສາ 2023

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 27 ເມສາ 2023

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10/05/2023

pdf-icon (4 MB)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024