✈️🌏 ທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຊ໋ອບທີ່ 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚 🛍️ 🛒ປະເທດໄທ🇹🇭
#ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 𝟏𝟎%💸 ກັບ ບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋-𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 🪪
 
📌𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 ເລີ່ມ 𝟑𝟎/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 - 𝟐𝟗/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟒‼️
 
✅ພຽງແຕ່ທ່ານຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ (𝐏𝐎𝐒) ທີ່ຕ່າງປະເທດ ເລີ່ມຕົ້ນ 𝟏𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃/ລາຍການ, ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 𝟏𝟎% ສູງສຸດ 𝟑𝟎 𝐔𝐒𝐃/ວັນ/ຄັ້ງ
✅ພຽງແຕ່ທ່ານຊຳລະສິນຄ້າຜ່ານ 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐏𝐏 ຫຼື 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚.𝐜𝐨.𝐭𝐡 ເລີ່ມຕົ້ນ 𝟏.𝟎𝟎𝟎𝐓𝐇𝐁/ລາຍການ, ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 𝟏𝟎%, ສູງສຸດ 𝟓𝟎𝟎𝐓𝐇𝐁/ວັນ/ຄັ້ງ
✅ສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດບໍ່ເກີນ 𝟒𝟖 ຄັ້ງ/ບັດ
✅ສ່ວນຫຼຸດ ມີຈໍານວນຈໍາກັດ ຊໍາລະກ່ອນໄດ້ກ່ອນ.
 
**ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມ 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 ກຳນົດ.
 
👉ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋-𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 ຄຣິກລີ້ງ: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html...
--------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555