ມາແລ້ວ 𝟏 ດຽວໃນປະເທດລາວ!!!  ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐏𝐎𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐃 ທີ່ມາພ້ອມຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ພິເສດກວ່າເກົ່າ: ເປັນບັດເຄຼດິດ ເພື່ອອົງການ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ມາພ້ອມກັບ 𝐄𝐌𝐕 𝐂𝐡𝐢𝐩 ເເລະ ການຊໍາລະເເບບ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬 ທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ 

  •  ຊ່ວຍເພີ່ມສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ເເກ່ນິຕິບຸກຄົນ ໃນການບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນອົງກອນ
  • ວົງເງິນການນຳໃຊ້ ສູງເຖິງ 𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 ໂດລາ ຫລື ອາດສູງກວ່າວົງເງິນກໍານົດ
  • ສາມາດຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ແບບອອນໄລໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ດ້ວຍລະບົບ 𝟑𝐃 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞
  • ສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຫ້ອງ 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງໂປຼໂມຊັ່ນຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.

------------------------------------

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:  ໂທ 𝟏𝟓𝟓𝟓