ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL VISA Credit

ບໍລິການບັດ BCEL VISA Credit

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັດວີ​ຊ່າເຄຼດິດ ທຄຕລ  ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບັດອີເລັກໂທຼນິກສາກົນ ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນບັດ chip ຕາມມາດຕະຖານສາກົນເຊິ່ງມີຄວາມປອດໄພສູງ. ສາມາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອຖອນເງິນສົດ ຫຼື ໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດຂອງບັດ.
 • ບັດວິຊາເຄຼດິດ ທຄຕລ ມີ 02 ປະເພດ ຄື:  ບັດເງິນ ແລະ ບັດຄຳ. ສາມາດສະໝັກບັດເສີມໄດ້ສູງສຸດ 2 ບັດ
 • ເປັນ​ບັດ​ແທນ​ເງິນສົດ​ລ່ວງ​ໜ້າ ຫຼື ເປັນບັດສິນເຊື່ອ ທີ່ສະມາຊິກບັດຈະໄດ້ຮັບວົງເງິນສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານໂດຍອີງຕາມລະບຽບທີ່ວາງອອກ. ບັດດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ ຫຼື ຈ່າຍເງິນ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ. ໄລຍະເວລາປອດດອກເບ້ຍ ສູງສຸດ 45 ວັນ (ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັນທີທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ) ກໍລະນີຊໍາລະເຕັມຈຳນວນເງິນທີ່ຮຽກເກັບ ແລະ ຊໍາລະໃນເວລາທີ່ກຳນົດ
 • ສາມາດເລືອກຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງບາງສ່ວນແຕ່ຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຂັ້ນຕ່ຳ 10% ຂອງຍອດໜີ້ຕາມໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີບັດເຄຼດິດ (Statement), ຕໍ່າສຸດ 20 ໂດລາ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສາມາດໃຊ້ແທນ​ເງິນ​ສົດ ​ແລະ ​​ແຊັ​ກ ຢ່າງ​ສະດວກ​ສະບາຍ ​ແລະ ປອດ​ໄພ ເພື່ອຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ​ບໍລິການ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ທົ່ວໂລກ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຖື​ເງິນສົດ​ເປັນ​ຈໍານວນ​ຫຼາຍ.
 • ສາມາດຊື້​ສິນຄ້າ ຫຼື ຊໍາລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ ຜ່ານ Internet ​ໄດ້, ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງຕາມ​​ຮ້ານຄ້າ ​ແລະ ຈຸດ​ບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດ​ບັດ (EDC/POS) ແລະ ນຳໃຊ້ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້​ເອທີີເອັມໄດ້ທຸກຈຸດ ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີສັນຍາ​ລັກ​ VISA.
 • ສາມາດລິ້ງວົງເງິນສິນເຊື່ອ ຫຼື ໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊື່ອຮ່ວມກັບບັດເຄຼດິດປະເພດອື່ນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: BCEL Co-Brand, BCEL JCB Credit ແລະ BCEL World Mastercard.  ການອອກບັດທີ່ລີິ້ງວົງເງິນດຽວກັນຈະບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມສະໝັກບັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບສິດທິພິເສດ ແລະ ປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້ຈາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນບັດ.
 • ສາມາດຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄວມຄຸມການນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດຂອງທ່ານຜ່ານ BCEL One ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເງື່ອນໄຂ

ການນໍາໃຊ້

 1. ບຸກຄົນສັນຊາດ​ລາວ ຫຼື ຕ່າງ​ປະ​ເທດ;
 2. ເປັນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ໝັ້ນຄົງ;
 3. ມີ​ທີ່ຢູ່​ແນ່ນອນ, ຖ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ອະນຸຍາດ ຫຼື ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ຈາກ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ມີ​ວົງເງິນ​ຄໍ້າປະກັນ (ສໍາລັບການຄ້ໍາດ້ວຍເງິນໂດລາແມ່ນໄດ້ວົງເງິນໃນບັດບໍ່ເກີນ 85% ຂອງວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ, ສ່ວນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍເງິນກີບແລະບາດແມ່ນໄດ້ວົງເງິນບໍ່ເກີນ 80%);
 5. ຖ້າບໍ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ ແມ່ນສາມາດສະເໜີອອກບັດເຄຼດິດທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ໂດຍສະເໜີຜ່ານຄະນະກຳມະການສິນເຊື່ອຕາມລະບຽບການ;
 6. ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​​ດ້ານ​ການ​ປະພຶ​ດຕໍ່​ໜ້າ​ກົດໝາຍໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາ​ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​​ໄຂຕ່າງໆ;
 7. ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 1 ບັນຊີ, ມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສື​ເດີນທາງ (passport) ຫຼື ປື້​ມສໍາມະໂນຄົວ;

ໝາຍເຫດ

 • ອີງຕາມລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ແຕ່ລະບັດມີການກຳນົດວົງເງິນການຖອນເງິນສົດ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຄັ້ງຕໍ່ວັນ. ຕາຕະລາງກ່ຽວກັບວົງເງິນການວົງເງິນການຖອນ, ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ແມ່ນລະບຸລະອຽດຢູ່ໃນໃບເງື່ອນໄຂທີ່ທາງທະນາຄານມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການນໍາໃຊ້. ສະນັ້ນ, ຜູ້ຖືບັດຄວນສຶກສາເງື່ອນໄຂໃຫ້ລະອຽດເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະດວກໃນການນຳໃຊ້ບັດ
 • ແຕ່ລະປະເພດບັດ ສາມາດຖອນເງິນສົດໄດ້ 50% ຂອງວົງເງິນສິນເຊື່ອ ຫຼື ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທັງໝົດ 100% ຂອງວົງເງິນສິນເຊື່ອ. 

ວົງເງິນສິນເຊື່ອ ຫຼື Credit Limit

 1. ບັດ BCEL Visa Gold                      ≤ 30,000 ໂດລາ
 2. ບັດ BCEL Visa Classic                  ≤ 10,000 ໂດລາ

ຄ່າທໍານຽມ

ຊະນິ​ດບັດ

ຄ່າ​ສະໝັກສະມາ​ຊິກ

ຄ່າ​ບໍາລຸງ​ຮັກສາ​ປະ​ຈໍາປີ

 

ບັດ​ຫຼັກ

ບັດ​ເສີມ

ບັດ​ຫຼັກ

ບັດ​ເສີມ

 

VISA GOLD


VISA CLASSIC

30 USD
 

25 USD
 

20 USD
 

15 USD
 

40 USD
 

30 USD
 

20 USD
 

10 USD
 

 

 

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງບັດ

ເນື້ອ​ໃນ

VISA GOLD

VISA CLASSIC

VISA DEBIT

​ໃນ​ປະ​ເທດ

​ຕ່າງປະ​ເທດ

ໃນ​ປະ​ເທດ

ຕ່າງປະ​ເທດ

ໃນ​ປະ​ເທດ

ຕ່າງປະ​ເທດ

ວົງ​ເງິນນໍາ​ໃຊ້/ມື້

15,000

USD

20,000USD

6,000 USD

10,000USD

3,000 USD

5,000 USD

ຈໍານວນ​ຄັ້ງ​ໃຊ້​ຈ່າຍ/ມື້

30 ຄັ້ງ

40 ຄັ້ງ

20 ຄັ້ງ

30 ຄັ້ງ

15 ຄັ້ງ

20 ຄັ້ງ

ວົງ​ເງິນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສູງ​ສຸດ/ຄັ້ງ

15,000

USD

18,000USD

5,000 USD

8,000 USD

3,000 USD

5,000 USD

ວົງ​ເງິນ​ຖອນ​ສົດ/ມື້

2,000 USD

2,000 USD

1,800 USD

1,800 USD

1,000 USD

1,500 USD

ຈໍານວນ​ຄັ້ງຖອນ​ເງິນສົດ/ມື້

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

ຜະລິດຕະພັນ ບັດ VISA Debit 

ຜະລິດ​ຕະພັນບັດ Visa Debit:

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັດວີຊາເດບິດ ທຄຕລ  ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບັດອີເລັກໂທຼນິກສາກົນ ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ ທຄຕລ ອອກໃຫ້ລູກຄ້າເພື່ອໃຊ້ແທນການຖືເງິນສົດ, ເປັນບັດ chip ຕາມມາດຕະຖານສາກົນເຊິ່ງມີຄວາມປອດໄພສູງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອຖອນເງິນສົດ ຫຼື ໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດຂອງບັດ.
 • ບັດເດບິດ ຕ່າງຈາກບັດເຄຼດິດຄືເປັນບັດທິການຊໍາລະທັນທີຈາກບັນຊີເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ. ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 5,000 ໂດລາ/ມື້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສາມາດໃຊ້ແທນ​ເງິນ​ສົດ ​ແລະ ​​ແຊັ​ກ ຢ່າງ​ສະດວກ​ສະບາຍ ​ແລະ ປອດ​ໄພ ເພື່ອຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ​ບໍລິການ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ທົ່ວໂລກ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຖື​ເງິນສົດ​ເປັນ​ຈໍານວນ​ຫຼາຍ.
 • ສາມາດຊື້​ສິນຄ້າ ຫຼື ຊໍາລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ ຜ່ານ Internet ​ໄດ້, ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງຕາມ​​ຮ້ານຄ້າ ​ແລະ ຈຸດ​ບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດ​ບັດ (EDC/POS) ແລະ ນຳໃຊ້ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້​ເອທີີເອັມໄດ້ທຸກຈຸດ ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີສັນຍາ​ລັກ​ VISA.
 • ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ ສໍາລັບຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ຫຼື ສິນຄ້າຈາກຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ແລະ ຕູ້ ATM ທຄຕລ.
 • ສາມາດຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄວມຄຸມການນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດຂອງທ່ານຜ່ານ BCEL One ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກນໍາໃຊ້

 • ລູກຄ້າທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການອອກບັດ Visa Debit ຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງບັນຊີກັບ ທຄຕລ
 • ເອກະສານສໍາລັບປະກອບຟອມສະໝັກມີ:
 • ແບບຟອມລົງທະບຽນບັດ
 • ສັນຍາການອອກບັດ 2 ສະບັບ
 • ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບັດເຄຼດິດ/ເດບິດ 2 ສະບັບ
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ.

 

ຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ

ປະເພດ

ວົງເງິນບັດເດບິດ

ຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ

ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ

ບັດຫຼັກ

ບັດຫຼັກ

ບັດຫຼັກ

ບັດເສີມ

Visa Debit

ເລີ່ມຕົ້ນ 100 USD

15 USD

12 USD

25 USD

15 USD

             

 

ເນື້ອໃນ

Debit

ໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ມື້   (ໂດລາ)

3,000 USD

5,000 USD

ຈໍານວນຄັ້ງໃຊ້ຈ່າຍ/1ມື້

15

20

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ  (ໂດລາ)

3,000 USD

5,000 USD

ວົງເງິນຖອນສົດ/1ມື້       (ໂດລາ)

1,000 USD

1,500 USD

ຈໍານວນຄັ້ງຖອນສົດ/1ມື້

10

10

ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

1,000 USD

1,500 USD