ບໍລິການບັດ​​ BCEL UnionPay Card

ຄຸນລັກສະນະ

  • ເປັນ​ທາງ​ເລືອກສໍາລັບທ່ານທີ່ບໍ່ສະດວກໃນການເຂົ້າມາຖອນເງິນສົດໃນທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການພົກພາເງິນ ສົດຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການບັດ BCEL UnionPay ເພຶ່ອຖອນເງິນສົດຈາກຕູ້​ເອທີເອັມ ​ແລະ ໃຊ້ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ຫຼື ບໍລິການ​ ໄດ້ທົ່ວໂລກ ທີ່​ມີສັນຍາລັກ UnionPay, ນອກ​ນັ້ນ​ທ່ານຍັງສາມາດນໍາ​ໃຊ້ບໍລິການ​ເສີມ​ອື່ນໆຈາກຕູ້ ເອທີ​ເອັມ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ​ເຊັ່ນ: ການ​ໂອນ​ເງິນ, ກວດ​ຍອດ​​ເງິ​ນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ, ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ 5 ຄັ້ງ ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ບັນຊີ, ​ຊໍາລະຄ່າ​ສາທາລະ​ນຸປະ​ໂພ​ກ​ເຊັ່ນ: ​ນ້ຳປະປາ, ​ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການ​ອື່ນໆ. ບັດ​ເອທີ​ເອັມຂອງ ທຄຕລ ມີ 3 ປະ​ເພ​ດບັດຄື : ບັດ​ສະ​ແຕນ​ດາດ, ບັດຄາບ໊ອນ ແລະ ບັດຄຳ; ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​​ໄດ້ 4 ບັນຊີ​ໃນ​ບັດ​ດຽວ​ກັນ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

  • ປະຢັດ​ເວລາ ແລະ​ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ສາມາດຖອນເງິນສົດ ​ສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ຈາກຕູ້​ ATM ທຄຕລ ທຸກ​ຈຸດທົ່ວປະ​ເທດ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ, ​ສາມາດ​ຊໍາລະຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ຫຼື ​ບໍລິການ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ທຄຕລ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
  • ນອກຈາກນັ້ນຍັງເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ສາມາດຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຕູ້​ ATM ຂອງທະນາຄານອື່ນໆໃນເຄືອຄ່າຍ LAPS

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

  1. ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ຫຼື ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ ນໍາ ທຄຕລ;
  2. ມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື  ໜັງສື​ເດີນທາງ (passport) ຫຼື ປື້​ມສໍາມະໂມຄົວ;

ວົງເງິນການນໍາໃຊ້

  • ບັດສະແຕນດາດ ວົງເງິນຖອນສູງສຸດໄດ້ 9.000.000ກີບ/ມື້, ສາມາດຖອນເງິນສູງສຸດໄດ້ 1.500.000ກີບ/ຄັ້ງ ເເລະ ​ໂອນ​​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ພາຍ​ໃນ ທຄຕລ ແລະ ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າບໍລິການດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ 100.000.000ກີບ​/ມື້.
  • ບັດຄາບ໊ອນ ວົງເງິນຖອນສູງສຸດໄດ້ 12.000.000 ກີບ/ມື້, ສາມາດຖອນເງິນສູງສຸດໄດ້ 1.500.000ກີບ/ຄັ້ງ ເເລະ ໂອນ​​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ພາຍ​ໃນ ທຄຕລ ​ແລະ ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າບໍລິການ ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ 150.000.000 ກີບ/​ມື້.
  • ບັດຄຳ ວົງເງິນຖອນສູງສຸດໄດ້ 15.000.000ກີບ/ມື້, ສາມາດຖອນເງິນສູງສຸດໄດ້ 1.500.000ກີບ/ຄັ້ງ ເເລະ ​ໂອນ​​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ພາຍ​ໃນ ທຄຕລ ແລະ ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າບໍລິການ ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ 200.000.000 ກີບ/​ມື້.

ໝາຍເຫດ

  • ລຸກຄ້າຕ້ອງຮັກສາຍອດເຫຼືອເງິນໃນບັນຊີຕໍ່າສຸດສໍາລັບປະເພດເງິນຝາກປະຢັດສະກຸນເງິນກີບ: 50.000 ກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາ: 10 ໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດໄທ: 500 ບາດ. ສໍາລັບປະເພດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນສະກຸນ ເງິນກີບ:500.000 ກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາ: 50ໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດໄທ: 2.000ບາດ. 
  • ການ​ຖອນ​ເງິນສົດ ຫຼື ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າ​ບໍລິການ​ຢູ່​ຕ່າງ​ທະນາຄານ ​ແລະ ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ ສາມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ບັນຊີ​ຫຼັກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.