ສິນເຊື່ອທີ່ຢູ່ອາໄສ (BCEL Home Loan) ວົງເງິນກູ້ຢືມສູງເຖິງ 70% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ

👉ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ໂທ: 021 213200-307 (ໃນໂມງແລະວັນລັດຖະການ)