ສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງເສີມ SME ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

 

ສິນເຊື່ອເພື່ອການສົ່ງເສີມ SME (ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3%/ປີ)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເໝາະສຳລັບສຳລທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ລາຍຍ່ອຍ
 • ເໝາະສຳລັບທຸລະກິດ: 1. ຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າ, 2. ຂະແໜງການຄ້າທີ່ດຳເນີນການກ່ຽວກັບການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອສະໜອງໂຮງງານ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, 3. ຂະແໜງການບໍລິການທີ່ດຳເນີນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ຈຸດເດັ່ນ

 • ສາມາດກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ, ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ມີໄລຍະປອດໜີ້ສູງສຸດເຖິງ 2 ປີ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

 • ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ມີປະຫັວດການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໄດ້
 • ໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແຜນທຸລະກິດ (ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກ ທສວ)

ເອກະສານປະກອບຫຼັກ

 • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ,
 • ເອກະສານກ່ຽວກັບທຸລະກິດ/ໂຄງການ
 • ເອກະສານດ້ານການເງິນ (ຕ້ອງຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກເມືອງ/ພະແນກ)
 • ເອກະສານດ້ານຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

ວົງເງິນສິນເຊື່ອ

 • ຈຸນລະວິສາຫະກິດບໍ່ເກີນ 2.5ຕື້ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ,
 • ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ເກີນ 4 ຕື້ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ,
 • ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ບໍ່ເກີນ 5 ຕື້ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ປີ)

 • 3%/ປີ

ຄ່າທໍານຽມ

 • ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດ 1%ຂອງວົງເງິນກູ້ ແລະ ຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫຼັກຊັບ 0,2%ຂອງວົງເງິນ (ສູງສຸດ 5 ລ້ານກີບ).

ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ

 • ບໍ່ເກີນ 10 ປີ

ການຊໍາລະຄືນ

 • ຊໍາລະຕາມກະແສເງິນສົດຕົວຈິງຂອງ ທຸລະກິດ

ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

 • ໃບຕາດິນ, ສີ່ງປຸກສ້າງ, ເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ໝາຍເຫດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດຈະປ່ຽນແປງຕາມການປະກາດໃຊ້ໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ

👉ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ ໂທ: 021 213200-307 (ໃນໂມງແລະວັນລັດຖະການ)