ຜະລິດຕະພັນ Onepay

ຊື່

Onepay

ຄຸນລັກສະນະ

  • ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ທັນສະໄໝໃນການຊໍາລະການບໍລິການ ແລະ ການຊື້ສິນຄ້າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຟັງຊັນ OnePay ໃນ BCEL One ສະແກນ (Scan) QR Code ຂອງຮ້ານຄ້າ ແລ້ວຊື່ຮ້ານຄ້າກໍຈະປາກົດຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ພິມຈຳນວນເງິນ, ກວດສອບ ແລະ ກົດປຸ່ມຊໍາລະ ກໍຖືວ່າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ ມີຮ້ານຄ້າທີ່ຮັບຊໍາລະຜ່ານ BCEL OnePayໃນທົ່ວປະເທດກວມເອົາຫຼາກຫຼາຍການບໍລິການໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້.
  • ທຸກໆທຸລະກໍາໃນການຊໍາລະຕ້ອງມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າເປັນເງິນກີບ ແລະ ທ່ານຈະໝົດກັງວົນເລື່ອງຂອງການຈ່າຍເງິນສົດ, ການຊອກຫາເງິນທອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ.
  • ປະຈຸບັນມີຮ້ານຄ້າທີ່ຮັບຊຳລະ Onepay ມີຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຮ້ານທົ່ວປະເທດ.
  • ທຄຕລ ຍັງມີການຮ່ວມມື ກັບທະນາຄານທະນະຊາດ (ປະເທດໄທ) ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຊໍາລະຜ່ານ QR Code ລະຫວ່າງປະເທດ ນໍາກັນອີກດ້ວຍ.
  • ສາມາດນຳໃຊ້ Onepay ສະແກນ MyQR code ເພື່ອໂອນເງິນຫາປາຍທາງໄດ້.
  • ນອກຈາກນັ້ນ, OnePay ຍັງມີຟັງຊັນເສີມທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຕັ້ງຄ່າ OnePay” ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງປະຫວັດການຊຳລະສິນຄ້າທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດວົງເງິນຕ່ຳສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຳລະຜ່ານ OnePay ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມລັບອີກດ້ວຍ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ຟັງຊັນ OnePay ຜ່ານແອັບ BCEL One ໄດ້ ພຽງດາວໂຫລດແອັບຈາກ App Store, Google Play Store ແລະ App Gallery.