ລະບົບເກັບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ດ່ານພາສີສາກົນ (Smart VAT2)

ລະບົບເກັບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ດ່ານພາສີສາກົນ (Smart VAT2)

ຄຸນລັກສະນະ

  • ແມ່ນລະບົບເກັບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ດ່ານພາສີສາກົນ, ເປັນການຫັນເອົາຄວາມທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງພາສີໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະ

  • ສາມາດຈ່າຍຜ່ານ BCEL One
  • ຈ່າຍດ້ວຍເງິນສົດ
  • ຈ່າຍຜ່ານ OnePay
  • ສາມາດຈ່າຍດ້ວຍບັດ ATM
  • ສາມາດຈ່າຍດ້ວຍບັດ Smart VAT