ຜະລິດຕະພັນ Smart Book

ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນ Smart Book

ຄຸນລັກສະນະ

  • ແມ່ນປື້ມບັນຊີຮູບແບບໃໝ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປື້ມບັນຊີ ທຄຕລ  ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ ຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ຢູ່ໃນ Smartphone, Tablet, Web Browser ເຊິ່ງສາມາດເຮັດທຸລະກໍາແທນຢູ່ທີ່ທະນາຄານເຊັ່ນ: ການເບີ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ, ການຖອນເງິນສົດ,
  • ຄວາມສາມາດ: ກວດເບີ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ, ການມອບເງິນເຂົ້າບັນຊີ, ການຖອນເງິນສົດ, ການໂອນເງິນ
  • ຂັ້ນຕອນສະໝັກບໍລິການ: ທ່ານສາມາດສະໝັກເປີດນໍາໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີ່ທຸກເຄົ້າເຕີບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບ, ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບສະໝັກທີ່ທະນາຄານມອບໃຫ້, ບັດປະຈໍາຕົວ, Passport ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ.