i-Bank

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທຸກໆນາທີຂອງການພັດທະນາມີເຕັກໂນໂລຢີເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມື້ນີ້ ທຄຕລ ເອງ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາບໍ່ ໄດ້ຢຸດຢັ້ງການພັດທະນາ. ມາຮອດມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາລະບົບ Online Banking ທີ່ມີຊື່ວ່າ BCEL i-Bank version ໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ     ໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກກັບໜ້າຕ່າງການໃຊ້ງ່າຍດາຍ ແລະ ກະທັດຮັດ, ຫຼຸດຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຫຼາກຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ໂອນເງິນພາຍໃນ BCEL,ໂອນລອຍໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດຊໍາລຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ແຊັກຕິດຕາມ Statement ບັນຊີ ແລະ ຫຼັງສໍາເລັດທຸລະກໍາ ມີໃບຢັ້ງຢືນການໂອນໃຫ້ທຸກຄັ້ງ ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ມາດຕາຖານສາກົນທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ. 

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ 

 • ທ່ານສາມາດເຮັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ຕິດຕາມງ່າຍ ແລະ ເຫັນເງິນອອກເປັນກ້ອນດຽວ.
 • ໂອນເງິນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານພາຍໃນປະເທດອນເງິນພາຍໃນ ເຄືອຂ່າຍ ທຄຕລໂອນເງິນເຖິງຜູ້ຮັບເງິນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກນໍາທະນາຄານ (ໂອນລອຍ) ແລະ ສາມາດໂອນຜ່ານບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊຸນ (ຫຼື BCOME) ໄດ້.

ລາຍການດຽວ

image

ໂອນເງິນ

image

image

image

image

image

image

(ການໂອນເງິນແບບລາຍການດຽວ)

ຫຼາຍລາຍການ

image

ໂອນເງິນ

image

image

image

image

(ການໂອນເງິນແບບຫຼາຍລາຍການ)

 

 • ການໂອນເງິນແມ່ນສາມາດຕັ້ງເວລາການໂອນລ່ວງໜ້າໄດ້ເຊັ່ນໂອນຄັ້ງດຽວໂອນເປັນລາຍມື້ລາຍອາທິດລາຍ ເດືອນລາຍປີ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມ ຫຼື ຍົກເລີກຮອບວຽນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໄດ້.
 • ເບິ່ງລາຍລະອຽດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເຊັ່ນ: ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ. 

 

image 

(ລາຍການບັນຊີ)

 • ພິມງ່າຍການບັນຊີສໍາຮອງ. 

image

(ລາຍງານບັນຊີ)

 • ສາມາດວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນຂອງທຸກສະກຸນເງິນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
 • າມາດເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ໂດຍການແຍກສິດທິຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ເພີ່ມຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດທຸລະກໍາ ໃຫ້ມີກົນໄກການອະນຸມັດໄປຕາມສິດທິທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ການເພີ່ມ OTP Token ແລະ OTP SMS ເຂົ້າໃນທຸກ User ທີ່ເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈົນເຖິງ ຄວາມປອດໄພທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. 
 • ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຫລາຍ User ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບ, ສາມາດເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ໂດຍການແຍກສິດທິຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ເພີ່ມຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດທຸລະກໍາໃຫ້ມີກົນໄກການອະນຸມັດໄປຕາມສິດທີ່ກໍານົດໄວ້  ໂດຍທຸກລາຍການເຄື່ອນໄຫວສາມາດມີ User ຜູ້ວດສອບ ແລະ ຜູ້ອະນຸມັດທຸກໆທຸລະກໍາດ້ານການເງິນໄດ້ນໍາໃຊ້ ລະຫັດ One time password ໃນການຢືນຢັນທຸລະກໍາທຸກຄັ້ງ ທີ່ສໍາຄັນທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວລ້ວນ ແຕ່ມີ ລະບົບລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານກວດສອບໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

 

 • ນອກນັ້ນ i-Bank ຍັງມີຟັງຊັ່ນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ BCEL One ແລະ ຈັດເປັນໝວດໝູ່ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

image

ໝວດຟັງຊັ້ນໃນ i-Bank

ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນ

image

ຈ່າຍບິນ

image

image

image

image

image

 • ເປັນໝວດທີ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ
 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປາປາ
 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບ               
 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່ານໍ້າມັນ
 • ບໍລິການຊໍາລະຄ່າບໍລິການຮັບຊົມ ໂທລະພາບ LDTV
 • ໃນນັ້ນບໍລິການຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບ ສາມາດຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານທັງ ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມ ດັ່ງນີ້:

image

image

ມອບອາກອນ

image

image

image

image

 • ເປັນໝວດບໍລິການ ການຊໍາລະສະສາງຄ່າພາສີຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີ 4 ພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ:

u Easy Tax ສໍາລັບຊໍາລະຄ່າອາກອນເຂົ້າໃນລະບົບ Easy Tax ຂອງກະຊວງການເງິນ.

v Smart Tax ສໍາລັບຊໍາລະຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1.

w Road Tax ສໍາລັບການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງຂອງພາຫະນະຂັບຂີ່ ທີ່ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ.

x Land Tax ສໍາລັບການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນໄດ້ງ່າຍສະດວກ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

image

ສິນເຊື່ອ

 • ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ i-Bank ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນເຊື່ອບໍລິສັດຕ່າງໆໄດ້ທັນຕໍ່ວັນ ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດ ພ້ອມກັນນັ້ນທັງມີບໍລິການຕັດເງິນແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍມີບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

image

 

image

image

ອື່ນໆ

image

 

image

 

image

 • ໃນໝວດບໍລິການອື່ນໆ ຈະມີການໃຫ້ບໍລິການ ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດຊໍາລະຄ່າປະກັນໄພໄດ້ ບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: u ບໍລິສັດ ອາລິອັສ໌ ປະກັນໄພລາວ, v ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ, w ບໍລິສັດ ໄຊທິຣາດ ກຣຸບ.
 • ສົມທົບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍການບໍລິຈາກຜ່ານ BCEL OneHeart.
 • Bill History ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຊໍາລະຕ່າງໆ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ ທຄຕລ.
 • ທ່ານຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີສິດສັ່ງຈ່າຍຫຼືໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ມີສິດສັ່ງຈ່າຍໃນບັນຊີ.
 • ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດໃນການໃຊ້ບໍລິການພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ ແລະຊັດເຈນໃນ.
 • ແບບຟອມຂໍນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານ.
 • ກໍລະນີເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ມີສິດສັ່ງຈ່າຍມອບໃຫ້ຜູ້ຕ່າງໜ້າມາພົວພັນຂໍນໍາໃຊ້ບໍລິການແມ່ນຕ້ອງມີໃບມອບສິດຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີ. 
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ມອບສິດ ແລະຜູ້ຖືກມອບສິດ. 

(ໃນກໍລະນີມອບສິດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃຊ້ບໍລີການນີ້) ສໍາເນົາເອກະສານທັງໝົດຕ້ອງບໍ່ໝົດອາຍຸ.

ຟອມລົງທະບຽ

 

 • ທ່ານສາມາດສະໝັກ ແລະປະກອບແບບຟອມໄດ້ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່, ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສາຂາຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ທ່ານ ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ເອກະສານປະກອບຂໍນໍາໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີ່: