ໂອນເງິນຈາກ ສ.ເກົາຫລີ ມາລາວ ໄດ້ແລ້ວ‼️

ສະດວກ ສະບາຍ ປອດໄພ ທ່ານສາມາດໂອນເງິນຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ມາ ສປປ ລາວ ຜ່ານ ແອັບ BCEL One ເຂົ້າບັນຊີທີ່ເປີດຢູ່ ທຄຕລ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ເງື່ອນໄຂການໂອນ:

  • ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີ ທຄຕລ, BCEL One ແລະ ມີບັນຊີທະນາຄານ ທີ່ ສ.ເກົາຫລີ
  • ໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 5,000 USD/ລາຍການ, ສູງສຸດ 50,000 USD/ປີ
  • ໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ ໄດ້ທັງສະກຸນເງິນ ກີບ ຫຼື ໂດລາ
  • ຄ່າບໍລິການພຽງແຕ່ 5,000 KRW (ສະກຸນເງິນ ສ.ເກົາຫລີ) ຫຼື ທຽບເທົ່າປະມານ 4 USD/ລາຍການ (ທຸກລາຍການ ແລະ ທຸກມູນຄ່າໂອນ)

------------------------------------------

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 1555