I.ບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

1.ບໍລິການໂອນເງິນອອກ Outward Remittance

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການໂອນເງິນອອກ - Outward Remittance

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທຄຕລ ສາມາດຕອບສະໜອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ືອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນຂອງ ທຄຕລ, ທ່ານສາມາດເລືອກໂອນຜ່ານລະບົບ SWIFT ເຊິ່ງເປັນລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ ຫຼື MoneyGram, Speedsend ຫຼື Border Trade E-bank (ເປັນລະບົບສະເພາະສະກຸນເງິນຢວນໂອນໄປ ສປ ຈີນ).

ຈຸດປະສົງ​ ​ການ​​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ:

 • ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ
 • ສໍາລັບລູກ​ຄ້າ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຊໍາລະ​ ຄ່າປິ່ນປົວ,  ການສຶກສາ, ຢ້ຽມຢາມ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຕາມລະບຽບ​ການ​ທີ່ທະ​ຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ວາງ​ອອກແຕ່ລະໄລຍະ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ທຸກ​ທະນາຄານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ ດ້ວຍຄວາມວອ່ງ​ໄວ ​ແລະ ​ປອດ​ໄພ.
 • ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ສະກຸນ​ເງິນຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ ເຊັ່ນ: USD, THB, AUD, EUR, SGD, HKD, AUD ​....

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 

 • ກະກຽມເອກະສານ ຫຼັກຖານ ປະກອບການໂອນເງິນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການໂອນ ຫຼື ອີງຕາມລະບຽບການທີ ທຄຕລ ແຈ້ງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 • ທະນາຄານຈະບໍ່ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບຢູ່ໃນລາຍຊື່ຕ້ອງຫ້າມ (OFAC LIST) ແລະ ປະເທດທີ່ຖືກ Sactioned.
 • ຊ່ວງເວລາຮັບເງິນໂອນ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານເວລາ (Time Zone)

 

2.ບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ - Inward Remittance

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ - Inward Remittance

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທ່ານ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຊີ ​ກັບທະນາຄາ​ນການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ​ສາມາດຮັບ​ເງິນ​ໂອນ​ຈາກທຸກໆ​ທະນາຄານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ມາລາ​ວ ກັບ​ລະບົບ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ ຜ່ານ​ລະບົບ SWIFT ​​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະບົບ​ມາດຕະ​ຖານ​ສາກົນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ກັນ​ທົ່ວ​​ໂລກ. ສະ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ແລະ ​ວ່ອງ​ໄວ. ການໂອນເງິນເຂົ້າມາພຽງແຕ່ທ່ານແຈ້ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດການຮັບເງິນເຂົ້າມາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 1. ທະນາຄານຕົວແທນ.
 2. ຊື່ທະນາຄານ, ລະຫັດ ສະວິບໂຄດ, COEBLALA.
 3. ຊື່ບັນຊີ ແລະ ເລກບັນຊີ.
 4. ຈຸດປະສົງການໂອນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ທ່ານຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນໂອນຈາກ​​​​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ນໍາ ທຄຕລ
 • ສາມາດໂອນ​ເຂົ້າບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງ.
 • ທຄຕລ ຍິນ​ດີ​ຊ່ວຍທ່ານ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ໂອນ​ເຂົ້າບັນຊີ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ທ່ານ ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສາມາດ​ຂໍຂໍ້ມູນ​ທະນາຄານ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພວກ​​ເຮົາ​ຢູ່​ຕ່າງປະເທດ ຕາມທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

 • ທ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ​ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.
 • Tel: (+856 21) 241327, 213 200 -ຕໍ່ 210. (021) 223-190
 • Fax: (+856 21) 218976.

3.ບໍລິການເງິນໂອນ​​ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ MoneyGram

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການເງິນໂອນ​​ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ MoneyGram

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນ​ບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນ​​​ຕ່າງປະ​ເທດ ລະຫວ່າງ​ບຸກຄົນ ​ກັບ​ບຸກຄົນ ທ່ານ​ສາມາດ​ສົ່ງ-ຮັບ​ເງິນດ່ວນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວອ່ງ​ໄວ ​ແລະປອດ​ໄພ​.
 • ພຽງ​ແຕ່ 10 ນາທີ​ ຮັບ​ເປັນ​ເງິນສົດ​ສະດວ​ກ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ ​ກັບທະນາຄານ​ກໍ່​ໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສົ່ງ-ຮັບ​ເງິນ​ດ່ວນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ປະເທດ, ໃຊ້ເວລາພຽງ​ແຕ່ 10 ນາທີ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ຮັບ​ເປັນ​ເງິນສົດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ ​ແລະ ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ແລະ ຕົວແທນ Moneygram ທີ່ຂຶ້ນກັບ ທຄຕລ.
 • ທຄຕລ ຍິນ​ດີ​ຊ່ວຍທ່ານ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​​ໃນ​ການ​ສົ່ງ-ຮັບ.
 • ຮັບ​ເງິນ​​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃດໆ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສໍາລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນຕ່າງປະ​ເທດ: ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ເດີນທາງ ພອ້ມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ ປະ​ເທດ​ລາວ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳນົດ.
 • ສໍາລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີສັນຊາດລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ, ປື້ມຜ່ານແດນ (Passport) ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ (ທີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ), ສໍາລັບພຣະສົງສໍາມະເນນແມ່ນຕ້ອງມີໜັງສືສຸດທິຂອງພຮະສົງສໍາມະເນນ.
 • ປະກອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສົ່ງ-ຜູ້ຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນໃນແບບຟອມ.
 • ການສົ່ງ-ຮັບເງິນດ່ວນແມ່ນອ້າງອີງຈາກລະຫັດ 8 ຕົວເລກ,

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

 • ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາເຂົ້າທີ່ເວັບໄຊ: global.moneygram.com ໂທ: 021-254551

 

4.ຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນດ່ວນ ລະຫວ່າງປະເທດ SpeedSend

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນດ່ວນ ລະຫວ່າງປະເທດ SpeedSend

ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນດ່ວນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼືເອີ້ນວ່າ SpeedSend ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ:

 • ແຮງງານຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ ໂອນເງິນກັບບ້ານໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບັນດາແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໂອນເງິນກັບບ້ານໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ລາວ,
 • ເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ສາມາດສົ່ງເງິນໃຫ້ຄອບຄົວ ຫຼື ລູກຫຼານທີ່ສຶກສາຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ມືກາງ ຫຼື ຕະຫຼາດມືດ ທີ່ເອົາປຽບຜູ້ໂອນເງິນ
 • ສະດວກສະບາຍດ້ານເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການໂອນເງິນ ແລະ ຮັບເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄ່າທໍານຽມການບໍລິການ ທີ່ແທດເໝາະ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້.
 • ສາມາດໂອນ-ຮັບເງິນໄດ້ກັບປະເທດພະມ້າ

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງພ້ອມກັບວີຊ່າເຂົ້າປະເທດລາວຍັງບໍ່ໝົດກຳນົດ.
 • ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ (ທີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ),

 

 • ສົ່ງ-ຮັບເງິນຢູ່ ທຄຕລ ເປັນສະກຸນໂດລ່າສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນ (ການຮັບເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຂອງປະເທດນັ້ນໆ)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

 • ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາເຂົ້າທີ່ www.speed-send.com ໂທ: 021-254551